IAKOBOU 5
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1age nun oi plousioi klausate ololuzontes epi tais talaipōriais umōn tais eperchomenais 2o ploutos umōn sesēpen kai ta imatia umōn sētobrōta gegonen 3o chrusos umōn kai o arguros katiōtai kai o ios autōn eis marturion umin estai kai phagetai tas sarkas umōn ōs pur ethēsaurisate en eschatais ēmerais 4idou o misthos tōn ergatōn tōn amēsantōn tas chōras umōn o apesterēmenos aph umōn krazei kai ai boai tōn therisantōn eis ta ōta kuriou sabaōth eiselēluthasin 5etruphēsate epi tēs gēs kai espatalēsate ethrepsate tas kardias umōn ōs en ēmera sphagēs 6katedikasate ephoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

7makrothumēsate oun adelphoi eōs tēs parousias tou kuriou idou o geōrgos ekdechetai ton timion karpon tēs gēs makrothumōn ep auton eōs labē ueton prōimon kai opsimon 8makrothumēsate kai umeis stērixate tas kardias umōn oti ē parousia tou kuriou ēngiken 9mē stenazete kat allēlōn adelphoi ina mē krithēte idou o kritēs pro tōn thurōn estēken 10upodeigma labete adelphoi mou tēs kakopatheias kai tēs makrothumias tous prophētas oi elalēsan tō onomati kuriou 11idou makarizomen tous upomenontas tēn upomonēn iōb ēkousate kai to telos kuriou idete oti polusplanchnos estin kai oiktirmōn

12pro pantōn de adelphoi mou mē omnuete mēte ton ouranon mēte tēn gēn mēte allon tina orkon ētō de umōn to nai nai kai to ou ou ina mē eis upokrisin pesēte

13kakopathei tis en umin proseuchesthō euthumei tis psalletō 14asthenei tis en umin proskalesasthō tous presbuterous tēs ekklēsias kai proseuxasthōsan ep auton aleipsantes auton elaiō en tō onomati tou kuriou 15kai ē euchē tēs pisteōs sōsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias ē pepoiēkōs aphethēsetai autō 16exomologeisthe allēlois ta paraptōmata kai euchesthe uper allēlōn opōs iathēte polu ischuei deēsis dikaiou energoumenē 17ēlias anthrōpos ēn omoiopathēs ēmin kai proseuchē prosēuxato tou mē brexai kai ouk ebrexen epi tēs gēs eniautous treis kai mēnas ex 18kai palin prosēuxato kai o ouranos ueton edōken kai ē gē eblastēsen ton karpon autēs

19adelphoi ean tis en umin planēthē apo tēs alētheias kai epistrepsē tis auton 20ginōsketō oti o epistrepsas amartōlon ek planēs odou autou sōsei psuchēn ek thanatou kai kalupsei plēthos amartiōn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

James 4
Top of Page
Top of Page