PROS KORINTHIOUS B΄ 13
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma 2proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun graphō tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai 3epei dokimēn zēteite tou en emoi lalountos christou os eis umas ouk asthenei alla dunatei en umin 4kai gar ei estaurōthē ex astheneias alla zē ek dunameōs theou kai gar ēmeis asthenoumen en autō alla zēsometha sun autō ek dunameōs theou eis umas

5eautous peirazete ei este en tē pistei eautous dokimazete ē ouk epiginōskete eautous oti iēsous christos en umin estin ei mē ti adokimoi este 6elpizō de oti gnōsesthe oti ēmeis ouk esmen adokimoi 7euchomai de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen 8ou gar dunametha ti kata tēs alētheias all uper tēs alētheias 9chairomen gar otan ēmeis asthenōmen umeis de dunatoi ēte touto de kai euchometha tēn umōn katartisin 10dia touto tauta apōn graphō ina parōn mē apotomōs chrēsōmai kata tēn exousian ēn edōken moi o kurios eis oikodomēn kai ouk eis kathairesin

11loipon adelphoi chairete katartizesthe parakaleisthe to auto phroneite eirēneuete kai o theos tēs agapēs kai eirēnēs estai meth umōn 12aspasasthe allēlous en agiō philēmati 13aspazontai umas oi agioi pantes

14ē charis tou kuriou iēsou christou kai ē agapē tou theou kai ē koinōnia tou agiou pneumatos meta pantōn umōn amēn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 12
Top of Page
Top of Page