Psalm 7
Czech BKR

1Osvědčení neviny Davidovy, o čemž zpíval Hospodinu z příčiny slov Chusi syna Jeminova. (1a) Hospodine Bože můj, v toběť doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne,

2Aby neuchvátil jako lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by vysvobodil.

3Hospodine Bože můj, učinil-li jsem to, jest-li nepravost při mně,

4Činil-li jsem zle tomu, kdož se ke mně pokojně choval, (nýbrž spomáhal jsem protivícímu se mi bez příčiny),

5Nechať stihá nepřítel duši mou, i popadne, a pošlapá na zemi život můj, a slávu mou v prach uvede. Sélah.

6Povstaň, Hospodine, v hněvě svém, vyvyš se proti vzteklostem mých nepřátel, a prociť ke mně, nebo jsi soud nařídil.

7I shrne se k tobě shromáždění lidí; pro ně tedy u výsost navrať se zase.

8Hospodin souditi bude lidi. Sudiž mne, Hospodine, podlé spravedlnosti mé, a podlé nevinnosti mé, kteráž při mně jest.

9Ó by již k skončení přišla nešlechetnost bezbožných, spravedlivého pak abys utvrdil ty, kterýž zkušuješ srdce a ledví, Bože spravedlivý.

10Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem.

11Bůh jest soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den.

12Neobrátí-li se, naostříť meč svůj; lučiště své natáhl, a naměřil je.

13Připravil sobě i zbroj smrtelnou, střely své proti škůdcím přistrojil.

14Aj, rodí nepravost; nebo počav těžkou bolest, urodí lež.

15Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil.

16Obrátíť se usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí.

17(Psalms 7:18) Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 6
Top of Page
Top of Page