Psalm 58
Czech BKR

1Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazuj, Davidův žalm zlatý. (1a) Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte? Upřímě-liž soudy činíte, vy synové lidští?

2Anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte, a násilí rukou svých v zemi této odvažujete.

3Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež.

4Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, kterýž zacpává ucho své,

5Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích vycvičeného.

6Ó Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby lvíčat těch polámej, Hospodine.

7Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten, kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí,

8Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, ješto nespatřilo slunce.

9Prvé než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za živa zapálením jako vichřicí zachváceni budou.

10I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka.

11(Psalms 58:12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 57
Top of Page
Top of Page