Yesha'yah 21
Isaiah 21 Aleppo Codex
1א משא מדבר ים  כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה

2ב חזות קשה הגד לי  הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי

3ג על כן מלאו מתני חלחלה--צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות

4ד תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה

5ה ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן  {ס}

6ו כי כה אמר אלי אדני  לך העמד המצפה אשר יראה יגיד

7ז וראה רכב צמד פרשים--רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב קשב

8ח ויקרא אריה--על מצפה אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל משמרתי אנכי נצב כל הלילות

9ט והנה זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל פסילי אלהיה שבר לארץ

10י מדשתי ובן גרני  אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלהי ישראל--הגדתי לכם  {פ}

11יא משא דומה  אלי קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל

12יב אמר שמר אתה בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו  {פ}

13יג משא בערב  ביער בערב תלינו ארחות דדנים

14יד לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד

15טו כי מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה  {ס}

16טז כי כה אמר אדני אלי  בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל כבוד קדר 17יז ושאר מספר קשת גבורי בני קדר ימעטו  כי יהוה אלהי ישראל דבר  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 20
Top of Page
Top of Page