Dani'el 12
Daniel 12 Aleppo Codex
1א ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר 2ב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם  {ס} 3ג והמשכלים--יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד  {פ} 4ד ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר--עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת

5ה וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים  אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר 6ו ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר  עד מתי קץ הפלאות 7ז ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם  כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש--תכלינה כל אלה 8ח ואני שמעתי ולא אבין ואמרה--אדני מה אחרית אלה  {פ} 9ט ויאמר לך דניאל  כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ 10י יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו 11יא ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם--ימים אלף מאתים ותשעים 12יב אשרי המחכה ויגיע  לימים--אלף שלש מאות שלשים וחמשה 13יג ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Daniel 11
Top of Page
Top of Page