Amos 3
Amos 3 Aleppo Codex
1א שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם--בני ישראל  על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר

2ב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם

3ג הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו

4ד הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד

5ה התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד

6ו אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה

7ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

8ח אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא

9ט השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה 10י ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם  {פ}

11יא לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והוריד ממך עזך ונבזו ארמנותיך

12יב כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן--כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש

13יג שמעו והעידו בבית יעקב--נאם אדני יהוה אלהי הצבאות

14יד כי ביום פקדי פשעי ישראל--עליו  ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ

15טו והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים--נאם יהוה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Amos 2
Top of Page
Top of Page