Davari Hayamim Bet 17
2 Chronicles 17 Aleppo Codex
1א וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל 2ב ויתן חיל--בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו

3ג ויהי יהוה עם יהושפט  כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים 4ד כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל 5ה ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב 6ו ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים--מיהודה  {פ}

7ז ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו--ללמד בערי יהודה 8ח ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות (ושמירמות) ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה--הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים 9ט וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם

10י ויהי פחד יהוה על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושפט 11יא ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה--וכסף משא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים שבעת אלפים ושבע מאות  {פ} 12יב ויהי יהושפט הלך וגדל עד למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות 13יג ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושלם 14יד ואלה פקדתם לבית אבותיהם  ליהודה שרי אלפים--  {ס}  עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף  {ס} 15טו ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף  {ס} 16טז ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל  {ס} 17יז ומן בנימן--גבור חיל אלידע ועמו נשקי קשת ומגן מאתים אלף  {ס} 18יח ועל ידו יהוזבד ועמו מאה ושמונים אלף חלוצי צבא  {ס} 19יט אלה המשרתים את המלך  מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר--בכל יהודה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Chronicles 16
Top of Page
Top of Page