Davari Hayamim Bet 11
2 Chronicles 11 Aleppo Codex
1א ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה--להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם  {פ} 2ב ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר 3ג אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה--ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר 4ד כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו--כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם  {פ}

5ה וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה 6ו ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע 7ז ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם 8ח ואת גת ואת מרשה ואת זיף 9ט ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה 10י ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן  ערי מצרות 11יא ויחזק את המצורות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין 12יב ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן  {ס}

13יג והכהנים והלוים אשר בכל ישראל--התיצבו עליו מכל גבולם

14יד כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם  כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה 15טו ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה 16טז ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל--באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם 17יז ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש  כי הלכו בדרך דויד ושלמה--לשנים שלוש

18יח ויקח לו רחבעם אשה--את מחלת בן (בת) ירימות בן דויד  אביהיל בת אליאב בן ישי 19יט ותלד לו בנים--את יעוש ואת שמריה ואת זהם 20כ ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית 21כא ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו--כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים--וששים בנות 22כב ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו--כי להמליכו 23כג ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page