Joshua 12
Tagalog: Ang Dating Biblia
1Ang mga ito nga ang mga hari sa lupain na sinaktan ng mga anak ni Israel, at inari ang kanilang lupain sa dako roon ng Jordan na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at ng buong Araba na dakong silanganan: 2Si Sehon na hari ng mga Amorrheo, na nanahan sa Hesbon at nagpuno mula sa Aroer, na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis, at ang kalahati ng Galaad, hanggang sa ilog Jaboc, na hangganan ng mga anak ni Ammon; 3At ang Araba hanggang sa dagat ng Cinneroth, na dakong silanganan, at hanggang sa dagat ng Araba, Dagat na Alat, na dakong silanganan, na daang patungo sa Beth-jesimoth; at sa timugan sa ilalim ng mga tagudtod ng Pisga: 4At ang hangganan ni Og na hari sa Basan, sa nalabi ng mga Rephaim na nanahan sa Astaroth at sa Edrei, 5At nagpuno sa bundok ng Hermon, at sa Salca, at sa buong Basan, hanggang sa hangganan ng mga Gessureo at ng mga Maachateo, at ng kalahati ng Galaad, na hangganan ni Sehon na hari sa Hesbon. 6Sinaktan sila ni Moises na lingkod ng Panginoon at ng mga anak ni Israel: at ibinigay ni Moises na lingkod ng Panginoon na pinakaari sa mga Rubenita, at sa mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases.

7At ang mga ito'y ang mga hari ng lupain na sinaktan ni Josue at ng mga anak ni Israel sa dako roon ng Jordan na dakong kalunuran, mula sa Baal-gad na libis ng Libano hanggang sa bundok ng Halac, na pasampa sa Seir (at ibinigay ni Josue na pinakaari sa mga lipi ng Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi; 8Sa lupaing maburol, at sa mababang lupain, at sa Araba, at sa mga tagudtod, at sa ilang, at sa Timugan; ang Hatheo, ang Amorrheo, at ang Cananeo, ang Pherezeo, ang Heveo, at ang Jebuseo); 9Ang hari sa Jerico, isa; ang hari sa Hai na nasa tabi ng Beth-el, isa; 10Ang hari sa Jerusalem, isa; ang hari sa Hebron, isa. 11Ang hari sa Jarmuth, isa; ang hari sa Lachis, isa; 12Ang hari sa Eglon, isa; ang hari sa Gezer, isa; 13Ang hari sa Debir, isa; ang hari sa Geder, isa; 14Ang hari sa Horma, isa; ang hari sa Arad, isa; 15Ang hari sa Libna, isa; ang hari sa Adullam, isa; 16Ang hari sa Maceda, isa; ang hari sa Beth-el, isa; 17Ang hari sa Tappua, isa; ang hari sa Hepher, isa; 18Ang hari sa Aphec, isa; ang hari sa Lasaron, isa; 19Ang hari sa Madon, isa; ang hari sa Hasor, isa; 20Ang hari sa Simron-meron, isa; ang hari sa Achsaph, isa; 21Ang hari sa Taanach, isa; ang hari sa Megiddo, isa; 22Ang hari sa Chedes, isa; ang hari sa Jocneam sa Carmel, isa; 23Ang hari sa Dor sa kaitaasan ng Dor, isa; ang hari ng mga bansa sa Gilgal, isa; 24Ang hari sa Tirsa, isa; lahat ng hari ay tatlong pu't isa;Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. -- This Bible is now Public Domain.

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page