Patarlės 28

<< Patarlės 28 >>
Proverbs 28 Lithuanian
 

1Nedorėlis bėga niekam nevejant, o teisusis yra drąsus kaip liūtas.

2Dėl šalies nuodėmių daugėja kunigaikščių, bet, jei valdovas išmintingas ir sumanus, ji ilgai išsilaiko.

3Vargšas, kuris spaudžia vargšą, yra panašus į smarkų lietų, kuris sunaikina derlių.

4Kurie nesilaiko įstatymo, giria nedorėlius; kurie laikosi įstatymo, priešinasi jiems.

5Pikti žmonės nesupranta teisingumo, o kurie ieško Viešpaties, supranta viską.

6Beturtis, kuris dorai elgiasi, geresnis už turtuolį, kuris iškraipo savo kelius.

7Išmintingas sūnus laikosi įstatymo, o lėbautojų draugas daro gėdą tėvui.

8Kas krauna turtus nuošimčiais ir palūkanomis, kaupia juos tam, kas pasigaili vargšo.

9Kas neklauso įstatymo, to malda­pasibjaurėjimas.

10Kas suklaidina teisųjį, kad jis eitų piktais keliais, pats įkris į savo duobę, o nekaltieji paveldės gėrybes.

11Turtuolis tariasi esąs išmintingas, bet protingas beturtis mato tikrą jo padėtį.

12Kai teisieji viešpatauja,­didelė šlovė; kai nedorėliai iškyla, žmonės slepiasi.

13Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo.

14Palaimintas žmogus, kuris nuolat prisibijo, o kas užkietina savo širdį, pateks į nelaimę.

15Nedoras valdovas neturtingai tautai yra kaip riaumojantis liūtas ir alkanas lokys.

16Neprotingas valdovas griebiasi žiaurios priespaudos, kas nekenčia godumo, prailgins savo dienas.

17Žmogus, praliejęs nekaltą kraują, bėga į pražūtį; niekas tegul nepadeda jam.

18Kas nekaltai vaikščioja, bus išgelbėtas, kas eina kreivais keliais, vienąkart pražus.

19Kas dirba savo žemę, turės pakankamai maisto, o kas seka dykinėtojais, skurs.

20Ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia greitai praturtėti, neliks nekaltas.

21Būti šališkam yra negerai; toks ir dėl duonos kąsnio nusikals.

22Pavydus žmogus siekia greitai praturtėti ir nenujaučia, kad jo laukia skurdas.

23Kas pabara klystantį, susilauks daugiau palankumo negu tas, kuris jam pataikauja liežuviu.

24Kas apiplėšia tėvą ar motiną ir mano, kad tai nėra nusikaltimas, tas yra naikintojo bendras.

25Išdidžios širdies žmogus sukelia vaidus, o kas pasitiki Viešpačiu, klestės.

26Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas, o kas išmintingai elgiasi, bus išgelbėtas.

27Kas duoda vargšui, nestokos, o kas užsimerkia, kad jo nematytų, bus labai keikiamas.

28Iškylant nedorėliams, žmonės slepiasi, bet kai jie pražūna, padaugėja teisiųjų.


<< Proverbs 28 >>
This translation is copyrighted by the The Word of Faith Christian Fellowship, Lithuania (http://www.btz.lt/English/) -- All Rights Reserved.Online Parallel Bible