Nehemiah 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1div·rei ne·chem·yah ben-cha·chal·yah; vay·hi ve·cho·desh- kis·lev ch kis·leiv k she·nat es·rim, va·'a·ni ha·yi·ti be·shu·shan hab·bi·rah. 2vai·ya·vo cha·na·ni e·chad me·'a·chai hu va·'a·na·shim mi·hu·dah; va·'esh·'a·lem al-haiy·hu·dim hap·pe·lei·tah a·sher-nish·'a·ru min-ha·she·vi ve·'al-ye·ru·sha·lim. 3vai·yo·me·ru li han·nish·'a·rim a·sher-nish·'a·ru min-ha·she·vi sham bam·me·di·nah, be·ra·'ah ge·do·lah u·ve·cher·pah; ve·cho·v·mat ye·ru·sha·lim me·fo·ra·tzet, u·she·'a·rei·ha ni·tze·tu va·'esh.

4vay·hi ke·sha·me·'i et-had·de·va·rim ha·'el·leh ya·shav·ti va·'ev·keh, va·'et·'ab·be·lah ya·mim; va·'e·hi tzam u·mit·pal·lel, lif·nei e·lo·hei ha·sha·ma·yim. 5va·'o·mar an·na ha·shem e·lo·hei ha·sha·ma·yim, ha·'el hag·ga·do·vl ve·han·no·v·ra; sho·mer hab·be·rit va·che·sed, le·'o·ha·vav u·le·sho·me·rei mitz·vo·tav. 6te·hi na a·ze·ne·cha-ka·she·vet ve·'ei·nei·cha fe·tuv·v·cho·vt lish·mo·a' el-te·fil·lat av·de·cha a·sher a·no·chi mit·pal·lel le·fa·nei·cha hai·yo·vm yo·v·mam va·lay·lah, al-be·nei yis·ra·'el a·va·dei·cha; u·mit·vad·deh al-chat·to·vt be·nei-yis·ra·'el a·sher cha·ta·nu lach, va·'a·ni u·veit-a·vi cha·ta·nu. 7cha·vol cha·val·nu lach; ve·lo-sha·mar·nu et-ham·mitz·vot ve·'et-ha·chuk·kim ve·'et-ham·mish·pa·tim, a·sher tziv·vi·ta et-mo·sheh av·de·cha. 8ze·char-na et-had·da·var, a·sher tziv·vi·ta et-mo·sheh av·de·cha le·mor; at·tem tim·'a·lu, a·ni a·fitz et·chem ba·'am·mim. 9ve·shav·tem e·lai, u·she·mar·tem mitz·vo·tai, va·'a·si·tem o·tam; im-yih·yeh nid·da·cha·chem bik·tzeh ha·sha·ma·yim mi·sham a·kab·be·tzem, va·ha·vo·v·'o·tim ch va·ha·vi·'o·v·tim k el-ham·ma·ko·vm, a·sher ba·char·ti, le·shak·ken et-she·mi sham. 10ve·hem a·va·dei·cha ve·'am·me·cha; a·sher pa·di·ta be·cho·cha·cha hag·ga·do·vl, u·ve·ya·de·cha ha·cha·za·kah. 11an·na a·do·nai te·hi na a·ze·ne·cha-ka·she·vet el-te·fil·lat av·de·cha ve·'el-te·fil·lat a·va·dei·cha ha·cha·fe·tzim le·yir·'ah et-she·me·cha, ve·hatz·li·chah-na le·'av·de·cha hai·yo·vm, u·te·ne·hu le·ra·cha·mim, lif·nei ha·'ish haz·zeh; va·'a·ni ha·yi·ti mash·keh lam·me·lech. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Ezra 10
Top of Page
Top of Page