B'midvar 28
Numbers 28 WLC
1וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 2צו את־בני ישראל ואמרת אלהם את־קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו׃ 3ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני־שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד׃ 4את־הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃ 5ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין׃ 6עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה׃ 7ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה׃ 8ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה׃ פ

9וביום השבת שני־כבשים בני־שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו׃ 10עלת שבת בשבתו על־עלת התמיד ונסכה׃ ס

11ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני־בקר שנים ואיל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם׃ 12ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד׃ 13ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה׃ 14ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה׃ 15ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על־עלת התמיד יעשה ונסכו׃ ס

16ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה׃ 17ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל׃ 18ביום הראשון מקרא־קדש כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ 19והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני־בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם׃ 20ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃ 21עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ 22ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם׃ 23מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את־אלה׃ 24כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח־ניחח ליהוה על־עולת התמיד יעשה ונסכו׃ 25וביום השביעי מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ ס

26וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ 27והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני־בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה׃ 28ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד׃ 29עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ 30שעיר עזים אחד לכפר עליכם׃ 31מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו־לכם ונסכיהם׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 27
Top of Page
Top of Page