IOANNOU B΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1o presbuteros eklektē kuria kai tois teknois autēs ous egō agapō en alētheia kai ouk egō monos alla kai pantes oi egnōkotes tēn alētheian 2dia tēn alētheian tēn menousan en ēmin kai meth ēmōn estai eis ton aiōna 3estai meth ēmōn charis eleos eirēnē para theou patros kai para iēsou christou tou uiou tou patros en alētheia kai agapē

4echarēn lian oti eurēka ek tōn teknōn sou peripatountas en alētheia kathōs entolēn elabomen para tou patros 5kai nun erōtō se kuria ouch ōs entolēn graphōn soi kainēn alla ēn eichomen ap archēs ina agapōmen allēlous 6kai autē estin ē agapē ina peripatōmen kata tas entolas autou autē ē entolē estin kathōs ēkousate ap archēs ina en autē peripatēte

7oti polloi planoi exēlthon eis ton kosmon oi mē omologountes iēsoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos 8blepete eautous ina mē apolesēte a eirgasametha alla misthon plērē apolabēte 9pas o proagōn kai mē menōn en tē didachē tou christou theon ouk echei o menōn en tē didachē outos kai ton patera kai ton uion echei 10ei tis erchetai pros umas kai tautēn tēn didachēn ou pherei mē lambanete auton eis oikian kai chairein autō mē legete 11o legōn gar autō chairein koinōnei tois ergois autou tois ponērois

12polla echōn umin graphein ouk eboulēthēn dia chartou kai melanos alla elpizō genesthai pros umas kai stoma pros stoma lalēsai ina ē chara umōn peplērōmenē ē

13aspazetai se ta tekna tēs adelphēs sou tēs eklektēs

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 John 5
Top of Page
Top of Page