PROS KORINTHIOUS A΄ 13
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ean tais glōssais tōn anthrōpōn lalō kai tōn angelōn agapēn de mē echō gegona chalkos ēchōn ē kumbalon alalazon 2 {WH: kan } {UBS4: kai ean } echō prophēteian kai eidō ta mustēria panta kai pasan tēn gnōsin {WH: kan } {UBS4: kai ean } echō pasan tēn pistin ōste orē {WH: methistanein } {UBS4: methistanai } agapēn de mē echō outhen eimi 3kan psōmisō panta ta uparchonta mou {WH: kan } {UBS4: kai ean } paradō to sōma mou ina kauchēsōmai agapēn de mē echō ouden ōpheloumai

4ē agapē makrothumei chrēsteuetai ē agapē ou zēloi {UBS4: [ē agapē] } ou perpereuetai ou phusioutai 5ouk aschēmonei ou zētei ta eautēs ou paroxunetai ou logizetai to kakon 6ou chairei epi tē adikia sunchairei de tē alētheia 7panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

8ē agapē oudepote piptei eite de prophēteiai katargēthēsontai eite glōssai pausontai eite gnōsis katargēthēsetai 9ek merous gar ginōskomen kai ek merous prophēteuomen 10otan de elthē to teleion to ek merous katargēthēsetai 11ote ēmēn nēpios elaloun ōs nēpios ephronoun ōs nēpios elogizomēn ōs nēpios ote gegona anēr katērgēka ta tou nēpiou 12blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de prosōpon pros prosōpon arti ginōskō ek merous tote de epignōsomai kathōs kai epegnōsthēn 13nuni de menei pistis elpis agapē ta tria tauta meizōn de toutōn ē agapē

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 12
Top of Page
Top of Page