ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1
2 Peter 1 Tischendorf
1Συμεών Πέτρος δοῦλος καί ἀπόστολος Ἰησοῦς Χριστός ὁ ἰσότιμος ἡμᾶς λαγχάνω πίστις ἐν δικαιοσύνη ὁ θεός ἡμᾶς καί σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός 2χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη πληθύνω ἐν ἐπίγνωσις ὁ θεός καί Ἰησοῦς ὁ κύριος ἡμᾶς

3ὡς ὁ πᾶς ἡμᾶς ὁ θεῖος δύναμις αὐτός ὁ πρός ζωή καί εὐσέβεια δωρέομαι διά ὁ ἐπίγνωσις ὁ καλέω ἡμᾶς ἴδιος δόξα καί ἀρετή 4διά ὅς ὁ τίμιος ἡμᾶς καί μέγας ἐπάγγελμα δωρέομαι ἵνα διά οὗτος γίνομαι θεῖος κοινωνός φύσις ἀποφεύγω ὁ ἐν ὁ κόσμος ἐν ἐπιθυμία φθορά 5καί αὐτός οὗτος δέ σπουδή πᾶς παρεισφέρω ἐπιχορηγέω ἐν ὁ πίστις ὑμεῖς ὁ ἀρετή ἐν δέ ὁ ἀρετή ὁ γνῶσις 6ἐν δέ ὁ γνῶσις ὁ ἐγκράτεια ἐν δέ ὁ ἐγκράτεια ὁ ὑπομονή ἐν δέ ὁ ὑπομονή ὁ εὐσέβεια 7ἐν δέ ὁ εὐσέβεια ὁ φιλαδελφία ἐν δέ ὁ φιλαδελφία ὁ ἀγάπη 8οὗτος γάρ ὑμεῖς ὑπάρχω καί πλεονάζω οὐ ἀργός οὐδέ ἄκαρπος καθίστημι εἰς ὁ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ἐπίγνωσις 9ὅς γάρ μή πάρειμι οὗτος τυφλός εἰμί μυωπάζω λήθη λαμβάνω ὁ καθαρισμός ὁ πάλαι αὐτός ἁμάρτημα 10διό μᾶλλον ἀδελφός σπουδάζω βέβαιος ὑμεῖς ὁ κλῆσις καί ἐκλογή ποιέω οὗτος γάρ ποιέω οὐ μή πταίω ποτέ 11οὕτω γάρ πλουσίως ἐπιχορηγέω ὑμεῖς ὁ εἴσοδος εἰς ὁ αἰώνιος βασιλεία ὁ κύριος ἡμᾶς καί σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός

12διό μέλλω ἀεί ὑμεῖς ὑπομιμνήσκω περί οὗτος καίπερ εἴδω καί στηρίζω ἐν ὁ πάρειμι ἀλήθεια 13δίκαιος δέ ἡγέομαι ἐπί ὅσος εἰμί ἐν οὗτος ὁ σκήνωμα διεγείρω ὑμεῖς ἐν ὑπόμνησις 14εἴδω ὅτι ταχινός εἰμί ὁ ἀπόθεσις ὁ σκήνωμα ἐγώ καθώς καί ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός δηλόω ἐγώ 15σπουδάζω δέ καί ἑκάστοτε ἔχω ὑμεῖς μετά ὁ ἐμός ἔξοδος ὁ οὗτος μνήμη ποιέω

16οὐ γάρ σοφίζω μῦθος ἐξακολουθέω γνωρίζω ὑμεῖς ὁ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός δύναμις καί παρουσία ἀλλά ἐπόπτης γίνομαι ὁ ἐκεῖνος μεγαλειότης 17λαμβάνω γάρ παρά θεός πατήρ τιμή καί δόξα φωνή φέρω αὐτός τοιόσδε ὑπό ὁ μεγαλοπρεπής δόξα οὗτος εἰμί ὁ υἱός ἐγώ ὁ ἀγαπητός εἰς ὅς ἐγώ εὐδοκέω 18καί οὗτος ὁ φωνή ἡμᾶς ἀκούω ἐκ οὐρανός φέρω σύν αὐτός εἰμί ἐν ὁ ὄρος ὁ ἅγιος 19καί ἔχω βέβαιος ὁ προφητικός λόγος ὅς καλῶς ποιέω προσέχω ὡς λύχνος φαίνω ἐν αὐχμηρός τόπος ἕως ὅς ἡμέρα διαυγάζω καί φωσφόρος ἀνατέλλω ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς 20οὗτος πρῶτον γινώσκω ὅτι πᾶς προφητεία γραφή ἴδιος ἐπίλυσις οὐ γίνομαι 21οὐ γάρ θέλημα ἄνθρωπος φέρω ποτέ προφητεία ἀλλά ὑπό πνεῦμα ἅγιος φέρω λαλέω ἀπό θεός ἄνθρωπος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Peter 5
Top of Page
Top of Page