ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2
2 Peter 2 Tischendorf
1γίνομαι δέ καί ψευδοπροφήτης ἐν ὁ λαός ὡς καί ἐν ὑμεῖς εἰμί ψευδοδιδάσκαλος ὅστις παρεισάγω αἵρεσις ἀπώλεια καί ὁ ἀγοράζω αὐτός δεσπότης ἀρνέομαι ἐπάγω ἑαυτοῦ ταχινός ἀπώλεια 2καί πολύς ἐξακολουθέω αὐτός ὁ ἀσέλγεια διά ὅς ὁ ὁδός ὁ ἀλήθεια βλασφημέω 3καί ἐν πλεονεξία πλαστός λόγος ὑμεῖς ἐμπορεύομαι ὅς ὁ κρίμα ἔκπαλαι οὐ ἀργέω καί ὁ ἀπώλεια αὐτός οὐ νυστάζω

4εἰ γάρ ὁ θεός ἄγγελος ἁμαρτάνω οὐ φείδομαι ἀλλά σειρά ζόφος ταρταρόω παραδίδωμι εἰς κρίσις τηρέω 5καί ἀρχαῖος κόσμος οὐ φείδομαι ἀλλά ὄγδοος Νῶε δικαιοσύνη κῆρυξ φυλάσσω κατακλυσμός κόσμος ἀσεβής ἐπάγω 6καί πόλις Σόδομα καί Γόμοῤῥα τεφρόω καταστροφή κατακρίνω ὑπόδειγμα μέλλω ἀσεβέω τίθημι 7καί δίκαιος Λώτ καταπονέω ὑπό ὁ ὁ ἄθεσμος ἐν ἀσέλγεια ἀναστροφή ῥύομαι 8βλέμμα γάρ καί ἀκοή ὁ δίκαιος ἐγκατοικέω ἐν αὐτός ἡμέρα ἐκ ἡμέρα ψυχή δίκαιος ἄνομος ἔργον βασανίζω 9εἴδω κύριος εὐσεβής ἐκ πειρασμός ῥύομαι ἄδικος δέ εἰς ἡμέρα κρίσις κολάζω τηρέω 10μάλιστα δέ ὁ ὀπίσω σάρξ ἐν ἐπιθυμία μιασμός πορεύομαι καί κυριότης καταφρονέω τολμητής αὐθάδης δόξα οὐ τρέμω βλασφημέω 11ὅπου ἄγγελος ἰσχύς καί δύναμις μέγας εἰμί οὐ φέρω κατά αὐτός παρά κύριος βλάσφημος κρίσις 12οὗτος δέ ὡς ἄλογος ζῶον γεννάω φυσικός εἰς ἅλωσις καί φθορά ἐν ὅς ἀγνοέω βλασφημέω ἐν ὁ φθορά αὐτός καί φθείρω 13κομίζω μισθός ἀδικία ἡδονή ἡγέομαι ὁ ἐν ἡμέρα τρυφή σπίλος καί μῶμος ἐντρυφάω ἐν ὁ ἀπάτη αὐτός συνευωχέω ὑμεῖς 14ὀφθαλμός ἔχω μεστός μοιχαλίς καί ἀκατάπαυστος ἁμαρτία δελεάζω ψυχή ἀστήρικτος καρδία γυμνάζω πλεονεξία ἔχω κατάρα τέκνον 15καταλείπω εὐθύς ὁδός πλανάω ἐξακολουθέω ὁ ὁδός ὁ Βαλαάμ ὁ Βοσόρ ὅς μισθός ἀδικία ἀγαπάω 16ἔλεγξις δέ ἔχω ἴδιος παρανομία ὑποζύγιον ἄφωνος ἐν ἄνθρωπος φωνή φθέγγομαι κωλύω ὁ ὁ προφήτης παραφρονία

17οὗτος εἰμί πηγή ἄνυδρος καί νεφέλη ὑπό λαῖλαψ ἐλαύνω ὅς ὁ ζόφος ὁ σκότος τηρέω 18ὑπέρογκος γάρ ματαιότης φθέγγομαι δελεάζω ἐν ἐπιθυμία σάρξ ἀσέλγεια ὁ ὀλίγος ἀποφεύγω ὁ ἐν πλάνη ἀναστρέφω 19ἐλευθερία αὐτός ἐπαγγέλλω αὐτός δοῦλος ὑπάρχω ὁ φθορά ὅς γάρ τὶς ἡττάω οὗτος δουλόω 20εἰ γάρ ἀποφεύγω ὁ μίασμα ὁ κόσμος ἐν ἐπίγνωσις ὁ κύριος ἡμᾶς καί σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός οὗτος δέ πάλιν ἐμπλέκω ἡττάω γίνομαι αὐτός ὁ ἔσχατος χείρων ὁ πρῶτος 21κρεῖσσον γάρ εἰμί αὐτός μή ἐπιγινώσκω ὁ ὁδός ὁ δικαιοσύνη ἤ ἐπιγινώσκω ὑποστρέφω ἐκ ὁ παραδίδωμι αὐτός ἅγιος ἐντολή 22συμβαίνω αὐτός ὁ ὁ ἀληθής παροιμία κύων ἐπιστρέφω ἐπί ὁ ἴδιος ἐξέραμα καί ὗς λούω εἰς κύλισμα βόρβορος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Peter 1
Top of Page
Top of Page