ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 5
1 Peter 5 Tischendorf
1πρεσβύτερος οὖν ὁ ἐν ὑμεῖς παρακαλέω ὁ συμπρεσβύτερος καί μάρτυς ὁ ὁ Χριστός πάθημα ὁ καί ὁ μέλλω ἀποκαλύπτω δόξα κοινωνός 2ποιμαίνω ὁ ἐν ὑμεῖς ποίμνιον ὁ θεός μή ἀναγκαστῶς ἀλλά ἑκουσίως κατά θεός μηδέ αἰσχροκερδῶς ἀλλά προθύμως 3μηδέ ὡς κατακυριεύω ὁ κλῆρος ἀλλά τύπος γίνομαι ὁ ποίμνιον 4καί φανερόω ὁ ἀρχιποίμην κομίζω ὁ ἀμαράντινος ὁ δόξα στέφανος 5ὁμοίως νέος ὑποτάσσω πρεσβύτερος πᾶς δέ ἀλλήλων ὁ ταπεινοφροσύνη ἐγκομβόομαι ὅτι ὁ θεός ὑπερήφανος ἀντιτάσσομαι ταπεινός δέ δίδωμι χάρις

6ταπεινόω οὖν ὑπό ὁ κραταιός χείρ ὁ θεός ἵνα ὑμεῖς ὑψόω ἐν καιρός 7πᾶς ὁ μέριμνα ὑμεῖς ἐπιῤῥίπτω ἐπί αὐτός ὅτι αὐτός μέλω περί ὑμεῖς 8νήφω γρηγορεύω ὁ ἀντίδικος ὑμεῖς διάβολος ὡς λέων ὠρύομαι περιπατέω ζητέω τίς καταπίνω 9ὅς ἀνθίστημι στερεός ὁ πίστις εἴδω ὁ αὐτός ὁ πάθημα ὁ ἐν ὁ κόσμος ὑμεῖς ἀδελφότης ἐπιτελέω 10ὁ δέ θεός πᾶς χάρις ὁ καλέω ὑμεῖς εἰς ὁ αἰώνιος αὐτός δόξα ἐν Χριστός ὀλίγος πάσχω αὐτός καταρτίζω στηρίζω σθενόω θεμελιόω 11αὐτός ὁ κράτος εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν 12διά Σιλουανός ὑμεῖς ὁ πιστός ἀδελφός ὡς λογίζομαι διά ὀλίγος γράφω παρακαλέω καί ἐπιμαρτυρέω οὗτος εἰμί ἀληθής χάρις ὁ θεός εἰς ὅς ἵστημι 13ἀσπάζομαι ὑμεῖς ὁ ἐν Βαβυλών συνεκλεκτός καί Μᾶρκος ὁ υἱός ἐγώ 14ἀσπάζομαι ἀλλήλων ἐν φίλημα ἀγάπη εἰρήνη ὑμεῖς πᾶς ὁ ἐν Χριστός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Peter 4
Top of Page
Top of Page