ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1
1 Peter 1 Tischendorf
1Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦς Χριστός ἐκλεκτός παρεπίδημος διασπορά Πόντος Γαλατία Καππαδοκία Ἀσία καί Βιθυνία 2κατά πρόγνωσις θεός πατήρ ἐν ἁγιασμός πνεῦμα εἰς ὑπακοή καί ῥαντισμός αἷμα Ἰησοῦς Χριστός χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη πληθύνω

3εὐλογητός ὁ θεός καί πατήρ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ὁ κατά ὁ πολύς αὐτός ἔλεος ἀναγεννάω ἡμᾶς εἰς ἐλπίς ζάω διά ἀνάστασις Ἰησοῦς Χριστός ἐκ νεκρός 4εἰς κληρονομία ἄφθαρτος καί ἀμίαντος καί ἀμάραντος τηρέω ἐν οὐρανός εἰς ὑμεῖς 5ὁ ἐν δύναμις θεός φρουρέω διά πίστις εἰς σωτηρία ἕτοιμος ἀποκαλύπτω ἐν καιρός ἔσχατος 6ἐν ὅς ἀγαλλιάω ὀλίγος ἄρτι εἰ δεῖ λυπέω ἐν ποικίλος πειρασμός 7ἵνα ὁ δοκίμιον ὑμεῖς ὁ πίστις πολύτιμος χρυσίον ὁ ἀπόλλυμι διά πῦρ δέ δοκιμάζω εὑρίσκω εἰς ἔπαινος καί δόξα καί τιμή ἐν ἀποκάλυψις Ἰησοῦς Χριστός 8ὅς οὐ ὁράω ἀγαπάω εἰς ὅς ἄρτι μή ὁράω πιστεύω δέ ἀγαλλιάω χαρά ἀνεκλάλητος καί δοξάζω 9κομίζω ὁ τέλος ὁ πίστις ὑμεῖς σωτηρία ψυχή

10περί ὅς σωτηρία ἐκζητέω καί ἐξερευνάω προφήτης ὁ περί ὁ εἰς ὑμεῖς χάρις προφητεύω 11ἐρευνάω εἰς τίς ἤ ποῖος καιρός δηλόω ὁ ἐν αὐτός πνεῦμα Χριστός προμαρτύρομαι ὁ εἰς Χριστός πάθημα καί ὁ μετά οὗτος δόξα 12ὅς ἀποκαλύπτω ὅτι οὐ ἑαυτοῦ ὑμεῖς δέ διακονέω αὐτός ὅς νῦν ἀναγγέλλω ὑμεῖς διά ὁ εὐαγγελίζω ὑμεῖς ἐν πνεῦμα ἅγιος ἀποστέλλω ἀπό οὐρανός εἰς ὅς ἐπιθυμέω ἄγγελος παρακύπτω

13διό ἀναζώννυμι ὁ ὀσφῦς ὁ διάνοια ὑμεῖς νήφω τελείως ἐλπίζω ἐπί ὁ φέρω ὑμεῖς χάρις ἐν ἀποκάλυψις Ἰησοῦς Χριστός 14ὡς τέκνον ὑπακοή μή συσχηματίζω ὁ πρότερον ἐν ὁ ἄγνοια ὑμεῖς ἐπιθυμία 15ἀλλά κατά ὁ καλέω ὑμεῖς ἅγιος καί αὐτός ἅγιος ἐν πᾶς ἀναστροφή γίνομαι 16διότι γράφω ἅγιος εἰμί διότι ἐγώ ἅγιος

17καί εἰ πατήρ ἐπικαλέομαι ὁ ἀπροσωπολήπτως κρίνω κατά ὁ ἕκαστος ἔργον ἐν φόβος ὁ ὁ παροικία ὑμεῖς χρόνος ἀναστρέφω 18εἴδω ὅτι οὐ φθαρτός ἀργύριον ἤ χρυσίον λυτρόω ἐκ ὁ μάταιος ὑμεῖς ἀναστροφή πατροπαράδοτος 19ἀλλά τίμιος αἷμα ὡς ἀμνός ἄμωμος καί ἄσπιλος Χριστός 20προγινώσκω μέν πρό καταβολή κόσμος φανερόω δέ ἐπί ἔσχατος ὁ χρόνος διά ὑμεῖς 21ὁ διά αὐτός πιστός εἰς θεός ὁ ἐγείρω αὐτός ἐκ νεκρός καί δόξα αὐτός δίδωμι ὥστε ὁ πίστις ὑμεῖς καί ἐλπίς εἰμί εἰς θεός

22ὁ ψυχή ὑμεῖς ἁγνίζω ἐν ὁ ὑπακοή ὁ ἀλήθεια εἰς φιλαδελφία ἀνυπόκριτος ἐκ καρδία ἀλλήλων ἀγαπάω ἐκτενῶς 23ἀναγεννάω οὐ ἐκ σπορά φθαρτός ἀλλά ἄφθαρτος διά λόγος ζάω θεός καί μένω 24διότι πᾶς σάρξ ὡς χόρτος καί πᾶς δόξα αὐτός ὡς ἄνθος χόρτος ξηραίνω ὁ χόρτος καί ὁ ἄνθος ἐκπίπτω 25ὁ δέ ῥῆμα κύριος μένω εἰς ὁ αἰών οὗτος δέ εἰμί ὁ ῥῆμα ὁ εὐαγγελίζω εἰς ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
James 5
Top of Page
Top of Page