ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2
1 Peter 2 Tischendorf
1ἀποτίθημι οὖν πᾶς κακία καί πᾶς δόλος καί ὑπόκρισις καί φθόνος καί πᾶς καταλαλιά 2ὡς ἀρτιγέννητος βρέφος ὁ λογικός ἄδολος γάλα ἐπιποθέω ἵνα ἐν αὐτός αὐξάνω εἰς σωτηρία 3εἰ γεύομαι ὅτι χρηστός ὁ κύριος

4πρός ὅς προσέρχομαι λίθος ζάω ὑπό ἄνθρωπος μέν ἀποδοκιμάζω παρά δέ θεός ἐκλεκτός ἔντιμος 5καί αὐτός ὡς λίθος ζάω οἰκοδομέω οἶκος πνευματικός εἰς ἱεράτευμα ἅγιος ἀναφέρω πνευματικός θυσία εὐπρόσδεκτος θεός διά Ἰησοῦς Χριστός 6διότι περιέχω ἐν γραφή ὁράω τίθημι ἐν Σιών λίθος ἀκρογωνιαῖος ἐκλεκτός ἔντιμος καί ὁ πιστεύω ἐπί αὐτός οὐ μή καταισχύνω 7ὑμεῖς οὖν ὁ τιμή ὁ πιστεύω ἀπιστέω δέ λίθος ὅς ἀποδοκιμάζω ὁ οἰκοδομέω οὗτος γίνομαι εἰς κεφαλή γωνία καί λίθος πρόσκομμα καί πέτρα σκάνδαλον 8ὅς προσκόπτω ὁ λόγος ἀπειθέω εἰς ὅς καί τίθημι

9ὑμεῖς δέ γένος ἐκλεκτός βασίλειος ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιος λαός εἰς περιποίησις ὅπως ὁ ἀρετή ἐξαγγέλλω ὁ ἐκ σκότος ὑμεῖς καλέω εἰς ὁ θαυμαστός αὐτός φῶς 10ὅς ποτέ οὐ λαός νῦν δέ λαός θεός ὁ οὐ ἐλεέω νῦν δέ ἐλεέω 11ἀγαπητός παρακαλέω ὡς πάροικος καί παρεπίδημος ἀπέχομαι ὁ σαρκικός ἐπιθυμία ὅστις στρατεύομαι κατά ὁ ψυχή 12ὁ ἀναστροφή ὑμεῖς ἐν ὁ ἔθνος ἔχω καλός ἵνα ἐν ὅς καταλαλέω ὑμεῖς ὡς κακοποιός ἐκ ὁ καλός ἔργον ἐποπτεύω δοξάζω ὁ θεός ἐν ἡμέρα ἐπισκοπή

13ὑποτάσσω πᾶς ἀνθρώπινος κτίσις διά ὁ κύριος εἴτε βασιλεύς ὡς ὑπερέχω 14εἴτε ἡγεμών ὡς διά αὐτός πέμπω εἰς ἐκδίκησις κακοποιός ἔπαινος δέ ἀγαθοποιός 15ὅτι οὕτω εἰμί ὁ θέλημα ὁ θεός ἀγαθοποιέω φιμόω ὁ ὁ ἄφρων ἄνθρωπος ἀγνωσία 16ὡς ἐλεύθερος καί μή ὡς ἐπικάλυμα ἔχω ὁ κακία ὁ ἐλευθερία ἀλλά ὡς θεός δοῦλος 17πᾶς τιμάω ὁ ἀδελφότης ἀγαπάω ὁ θεός φοβέω ὁ βασιλεύς τιμάω

18ὁ οἰκέτης ὑποτάσσω ἐν πᾶς φόβος ὁ δεσπότης οὐ μόνον ὁ ἀγαθός καί ἐπιεικής ἀλλά καί ὁ σκολιός 19οὗτος γάρ χάρις εἰ διά συνείδησις θεός ὑποφέρω τὶς λύπη πάσχω ἀδίκως 20ποῖος γάρ κλέος εἰ ἁμαρτάνω καί κολαφίζω ὑπομένω ἀλλά εἰ ἀγαθοποιέω καί πάσχω ὑπομένω οὗτος χάρις παρά θεός 21εἰς οὗτος γάρ καλέω ὅτι καί Χριστός πάσχω ὑπέρ ὑμεῖς ὑμεῖς ὑπολιμπάνω ὑπογραμμός ἵνα ἐπακολουθέω ὁ ἴχνος αὐτός 22ὅς ἁμαρτία οὐ ποιέω οὐδέ εὑρίσκω δόλος ἐν ὁ στόμα αὐτός 23ὅς λοιδορέω οὐ ἀντιλοιδορέω πάσχω οὐ ἀπειλέω παραδίδωμι δέ ὁ κρίνω δικαίως 24ὅς ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς αὐτός ἀναφέρω ἐν ὁ σῶμα αὐτός ἐπί ὁ ξύλον ἵνα ὁ ἁμαρτία ἀπογενόμενος ὁ δικαιοσύνη ζάω ὅς ὁ μώλωψ ἰάομαι 25εἰμί γάρ ὡς πρόβατον πλανάω ἀλλά ἐπιστρέφω νῦν ἐπί ὁ ποιμήν καί ἐπίσκοπος ὁ ψυχή ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Peter 1
Top of Page
Top of Page