2 Kings 7:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 [e]וַיָּ֨קָם
way-yā-qām
So aroseConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
3915 [e]לַ֗יְלָה
lay-lāh,
in the nightN-ms
559 [e]וַיֹּ֙אמֶר֙
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5650 [e]עֲבָדָ֔יו
‘ă-ḇā-ḏāw,
his servantsN-mpc | 3ms
5046 [e]אַגִּֽידָה־
’ag-gî-ḏāh-
let me tellV-Hifil-Imperf.Cohort-1cs
4994 [e]נָּ֣א
nowInterjection
  לָכֶ֔ם
lā-ḵem,
youPrep | 2mp
853 [e]אֵ֛ת
’êṯ
-DirObjM
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whatPro-r
6213 [e]עָ֥שׂוּ
‘ā-śū
have doneV-Qal-Perf-3cp
  לָ֖נוּ
lā-nū
to usPrep | 1cp
758 [e]אֲרָ֑ם
’ă-rām;
SyriaN-proper-fs
3045 [e]יָדְע֞וּ
yā-ḏə-‘ū
they knowV-Qal-Perf-3cp
3588 [e]כִּי־
kî-
thatConj
7457 [e]רְעֵבִ֣ים
rə-‘ê-ḇîm
hungryAdj-mp
587 [e]אֲנַ֗חְנוּ
’ă-naḥ-nū,
we [are]Pro-1cp
3318 [e]וַיֵּצְא֤וּ
way-yê-ṣə-’ū
therefore they have goneConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
4480 [e]מִן־
min-
outPrep
4264 [e]הַֽמַּחֲנֶה֙
ham-ma-ḥă-neh
of the campArt | N-cs
2247 [e]לְהֵחָבֵ֤ה
lə-hê-ḥā-ḇêh
to hide themselvesPrep-l | V-Nifal-Inf
  [בהשדה]
[ḇə-haś-śā-ḏeh
-Preposition-b, Article :: Noun - masculine singular Prep-b, Art | N-ms
 
ḵ]
 
7704 [e](בַשָּׂדֶה֙)
(ḇaś-śā-ḏeh
in the fieldPrep-b, Art | N-ms
 
q)
 
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3588 [e]כִּֽי־
kî-
whenConj
3318 [e]יֵצְא֤וּ
yê-ṣə-’ū
they come outV-Qal-Imperf-3mp
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
5892 [e]הָעִיר֙
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
8610 [e]וְנִתְפְּשֵׂ֣ם
wə-niṯ-pə-śêm
and we shall catch themConj-w | V-Qal-ConjImperf-1cp | 3mp
2416 [e]חַיִּ֔ים
ḥay-yîm,
aliveAdj-mp
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and intoConj-w | Prep
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
935 [e]נָבֹֽא׃
nā-ḇō.
getV-Qal-Imperf-1cp

Hebrew Texts
מלכים ב 7:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֨קָם הַמֶּ֜לֶךְ לַ֗יְלָה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־עֲבָדָ֔יו אַגִּֽידָה־נָּ֣א לָכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָ֥שׂוּ לָ֖נוּ אֲרָ֑ם יָדְע֞וּ כִּי־רְעֵבִ֣ים אֲנַ֗חְנוּ וַיֵּצְא֤וּ מִן־הַֽמַּחֲנֶה֙ לְהֵחָבֵ֤ה [בְהַשָּׂדֶה כ] (בַשָּׂדֶה֙ ק) לֵאמֹ֔ר כִּֽי־יֵצְא֤וּ מִן־הָעִיר֙ וְנִתְפְּשֵׂ֣ם חַיִּ֔ים וְאֶל־הָעִ֖יר נָבֹֽא׃

מלכים ב 7:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם המלך לילה ויאמר אל־עבדיו אגידה־נא לכם את אשר־עשו לנו ארם ידעו כי־רעבים אנחנו ויצאו מן־המחנה להחבה [בהשדה כ] (בשדה ק) לאמר כי־יצאו מן־העיר ונתפשם חיים ואל־העיר נבא׃

מלכים ב 7:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקם המלך לילה ויאמר אל־עבדיו אגידה־נא לכם את אשר־עשו לנו ארם ידעו כי־רעבים אנחנו ויצאו מן־המחנה להחבה [בהשדה כ] (בשדה ק) לאמר כי־יצאו מן־העיר ונתפשם חיים ואל־העיר נבא׃

מלכים ב 7:12 Hebrew Bible
ויקם המלך לילה ויאמר אל עבדיו אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם ידעו כי רעבים אנחנו ויצאו מן המחנה להחבה בהשדה לאמר כי יצאו מן העיר ונתפשם חיים ואל העיר נבא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the king arose in the night and said to his servants, "I will now tell you what the Arameans have done to us. They know that we are hungry; therefore they have gone from the camp to hide themselves in the field, saying, 'When they come out of the city, we will capture them alive and get into the city.'"

King James Bible
And the king arose in the night, and said unto his servants, I will now shew you what the Syrians have done to us. They know that we be hungry; therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall catch them alive, and get into the city.

Holman Christian Standard Bible
So the king got up in the night and said to his servants, "Let me tell you what the Arameans have done to us. They know we are starving, so they have left the camp to hide in the open country, thinking, 'When they come out of the city, we will take them alive and go into the city.'"
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 7:122 Kings 7:12 NIV2 Kings 7:12 NLT2 Kings 7:12 ESV2 Kings 7:12 NASB2 Kings 7:12 KJV2 Kings 7:12 Bible Apps2 Kings 7:12 Biblia Paralela2 Kings 7:12 Chinese Bible2 Kings 7:12 French Bible2 Kings 7:12 German BibleBible Hub
2 Kings 7:11
Top of Page
Top of Page