1 Kings 1:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
  וְלִ֣י
wə-lî
But meConjunctive waw :: Preposition :: first person common singular Conj-w | Prep | 1cs
589 [e]אֲנִֽי־
’ă-nî-
mePro-1cs
5650 [e]עַ֠בְדֶּךָ
‘aḇ-de-ḵā
your servantN-msc | 2ms
6659 [e]וּלְצָדֹ֨ק
ū-lə-ṣā-ḏōq
nor ZadokConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֜ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
1141 [e]וְלִבְנָיָ֧הוּ
wə-liḇ-nā-yā-hū
nor BenaiahConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֛ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
of JehoiadaN-proper-ms
8010 [e]וְלִשְׁלֹמֹ֥ה
wə-liš-lō-mōh
nor SolomonConj-w, Prep-l | N-proper-ms
5650 [e]עַבְדְּךָ֖
‘aḇ-də-ḵā
your servantN-msc | 2ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
7121 [e]קָרָֽא׃
qā-rā.
he has invitedV-Qal-Perf-3ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִ֣י אֲנִֽי־עַ֠בְדֶּךָ וּלְצָדֹ֨ק הַכֹּהֵ֜ן וְלִבְנָיָ֧הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֛ע וְלִשְׁלֹמֹ֥ה עַבְדְּךָ֖ לֹ֥א קָרָֽא׃

מלכים א 1:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולי אני־עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן־יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא׃

מלכים א 1:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולי אני־עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן־יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא׃

מלכים א 1:26 Hebrew Bible
ולי אני עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But me, even me your servant, and Zadok the priest and Benaiah the son of Jehoiada and your servant Solomon, he has not invited.

King James Bible
But me, even me thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and thy servant Solomon, hath he not called.

Holman Christian Standard Bible
But he did not invite me--me, your servant--or Zadok the priest or Benaiah son of Jehoiada or your servant Solomon.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Kings 1:8,19 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan …

2 Samuel 7:2,12-17 That the king said to Nathan the prophet, See now, I dwell in an …

2 Samuel 12:25 And he sent by the hand of Nathan the prophet; and he called his …

Links
1 Kings 1:261 Kings 1:26 NIV1 Kings 1:26 NLT1 Kings 1:26 ESV1 Kings 1:26 NASB1 Kings 1:26 KJV1 Kings 1:26 Bible Apps1 Kings 1:26 Biblia Paralela1 Kings 1:26 Chinese Bible1 Kings 1:26 French Bible1 Kings 1:26 German BibleBible Hub
1 Kings 1:25
Top of Page
Top of Page