ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3
Titus 3 Tischendorf
1ὑπομιμνήσκω αὐτός ἀρχή ἐξουσία ὑποτάσσω πειθαρχέω πρός πᾶς ἔργον ἀγαθός ἕτοιμος εἰμί 2μηδείς βλασφημέω ἄμαχος εἰμί ἐπιεικής πᾶς ἐνδείκνυμι πραΰτης πρός πᾶς ἄνθρωπος 3εἰμί γάρ ποτέ καί ἡμᾶς ἀνόητος ἀπειθής πλανάω δουλεύω ἐπιθυμία καί ἡδονή ποικίλος ἐν κακία καί φθόνος διάγω στυγνητός μισέω ἀλλήλων 4ὅτε δέ ὁ χρηστότης καί ὁ φιλανθρωπία ἐπιφαίνω ὁ σωτήρ ἡμᾶς θεός 5οὐ ἐκ ἔργον ὁ ἐν δικαιοσύνη ὅς ποιέω ἡμᾶς ἀλλά κατά ὁ αὐτός ἔλεος σώζω ἡμᾶς διά λουτρόν παλιγγενεσία καί ἀνακαίνωσις πνεῦμα ἅγιος 6ὅς ἐκχέω ἐπί ἡμᾶς πλουσίως διά Ἰησοῦς Χριστός ὁ σωτήρ ἡμᾶς 7ἵνα δικαιόω ὁ ἐκεῖνος χάρις κληρονόμος γίνομαι κατά ἐλπίς ζωή αἰώνιος

8πιστός ὁ λόγος καί περί οὗτος βούλομαι σύ διαβεβαιόομαι ἵνα φροντίζω καλός ἔργον προΐστημι ὁ πιστεύω θεός οὗτος εἰμί καλός καί ὠφέλιμος ὁ ἄνθρωπος 9μωρός δέ ζήτησις καί γενεαλογία καί ἔρις καί μάχη νομικός περιΐστημι εἰμί γάρ ἀνωφελής καί μάταιος 10αἱρετικός ἄνθρωπος μετά εἷς καί δεύτερος νουθεσία παραιτέομαι 11εἴδω ὅτι ἐκστρέφω ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνω εἰμί αὐτοκατάκριτος

12ὅταν πέμπω Ἀρτεμᾶς πρός σύ ἤ Τυχικός σπουδάζω ἔρχομαι πρός ἐγώ εἰς Νικόπολις ἐκεῖ γάρ κρίνω παραχειμάζω 13Ζηνᾶς ὁ νομικός καί Ἀπολλῶς σπουδαίως προπέμπω ἵνα μηδείς αὐτός λείπω 14μανθάνω δέ καί ὁ ἡμέτερος καλός ἔργον προΐστημι εἰς ὁ ἀναγκαῖος χρεία ἵνα μή εἰμί ἄκαρπος

15ἀσπάζομαι σύ ὁ μετά ἐγώ πᾶς ἀσπάζομαι ὁ φιλέω ἡμᾶς ἐν πίστις ὁ χάρις μετά πᾶς ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Titus 2
Top of Page
Top of Page