ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1
Philemon 1 Tischendorf
1Παῦλος δέσμιος Χριστός Ἰησοῦς καί Τιμόθεος ὁ ἀδελφός Φιλήμων ὁ ἀγαπητός καί συνεργός ἡμᾶς 2καί Ἀπφία ὁ ἀδελφή καί Ἄρχιππος ὁ συστρατιώτης ἡμᾶς καί ὁ κατά οἶκος σύ ἐκκλησία 3χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ ἡμᾶς καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός

4εὐχαριστέω ὁ θεός ἐγώ πάντοτε μνεία σύ ποιέω ἐπί ὁ προσευχή ἐγώ 5ἀκούω σύ ὁ ἀγάπη καί ὁ πίστις ὅς ἔχω πρός ὁ κύριος Ἰησοῦς καί εἰς πᾶς ὁ ἅγιος 6ὅπως ὁ κοινωνία ὁ πίστις σύ ἐνεργής γίνομαι ἐν ἐπίγνωσις πᾶς ἀγαθός ὁ ἐν ἡμᾶς εἰς Χριστός 7χαρά γάρ πολύς ἔχω καί παράκλησις ἐπί ὁ ἀγάπη σύ ὅτι ὁ σπλάγχνον ὁ ἅγιος ἀναπαύω διά σύ ἀδελφός

8διό πολύς ἐν Χριστός παῤῥησία ἔχω ἐπιτάσσω σύ ὁ ἀνήκω 9διά ὁ ἀγάπη μᾶλλον παρακαλέω τοιοῦτος εἰμί ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνί δέ καί δέσμιος Χριστός Ἰησοῦς 10παρακαλέω σύ περί ὁ ἐγώ τέκνον ὅς γεννάω ἐν ὁ δεσμόν Ὀνήσιμος 11ὁ ποτέ σύ ἄχρηστος νυνί δέ καί σύ καί ἐγώ εὔχρηστος ὅς ἀναπέμπω σύ 12αὐτός οὗτος εἰμί ὁ ἐμός σπλάγχνον 13ὅς ἐγώ βούλομαι πρός ἐμαυτοῦ κατέχω ἵνα ὑπέρ σύ ἐγώ διακονέω ἐν ὁ δεσμόν ὁ εὐαγγέλιον 14χωρίς δέ ὁ σός γνώμη οὐδείς θέλω ποιέω ἵνα μή ὡς κατά ἀνάγκη ὁ ἀγαθός σύ εἰμί ἀλλά κατά ἑκούσιον 15τάχα γάρ διά οὗτος χωρίζω πρός ὥρα ἵνα αἰώνιος αὐτός ἀπέχω 16οὐ ἔτι ὡς δοῦλος ἀλλά ὑπέρ δοῦλος ἀδελφός ἀγαπητός μάλιστα ἐγώ πόσος δέ μᾶλλον σύ καί ἐν σάρξ καί ἐν κύριος

17εἰ οὖν ἐγώ ἔχω κοινωνός προσλαμβάνω αὐτός ὡς ἐγώ 18εἰ δέ τὶς ἀδικέω σύ ἤ ὀφείλω οὗτος ἐγώ ἐλλογέω 19ἐγώ Παῦλος γράφω ὁ ἐμός χείρ ἐγώ ἀποτίνω ἵνα μή λέγω σύ ὅτι καί σεαυτοῦ ἐγώ προσοφείλω 20ναί ἀδελφός ἐγώ σύ ὀνίνημι ἐν κύριος ἀναπαύω ἐγώ ὁ σπλάγχνον ἐν Χριστός 21πείθω ὁ ὑπακοή σύ γράφω σύ εἴδω ὅτι καί ὑπέρ ὅς λέγω ποιέω 22ἅμα δέ καί ἑτοιμάζω ἐγώ ξενία ἐλπίζω γάρ ὅτι διά ὁ προσευχή ὑμεῖς χαρίζομαι ὑμεῖς

23ἀσπάζομαι σύ Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτος ἐγώ ἐν Χριστός Ἰησοῦς 24Μᾶρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς Λουκᾶς ὁ συνεργός ἐγώ

25ὁ χάρις ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστός μετά ὁ πνεῦμα ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Titus 3
Top of Page
Top of Page