ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1
Hebrews 1 Tischendorf
1πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ θεός λαλέω ὁ πατήρ ἐν ὁ προφήτης ἐπί ἔσχατος ὁ ἡμέρα οὗτος λαλέω ἡμᾶς ἐν υἱός 2ὅς τίθημι κληρονόμος πᾶς διά ὅς καί ποιέω ὁ αἰών 3ὅς εἰμί ἀπαύγασμα ὁ δόξα καί χαρακτήρ ὁ ὑπόστασις αὐτός φέρω τέ ὁ πᾶς ὁ ῥῆμα ὁ δύναμις αὐτός καθαρισμός ὁ ἁμαρτία ποιέω καθίζω ἐν δεξιός ὁ μεγαλωσύνη ἐν ὑψηλός 4τοσοῦτος κρείττων γίνομαι ὁ ἄγγελος ὅσος διάφορος παρά αὐτός κληρονομέω ὄνομα

5τίς γάρ λέγω ποτέ ὁ ἄγγελος υἱός ἐγώ εἰμί σύ ἐγώ σήμερον γεννάω σύ καί πάλιν ἐγώ εἰμί αὐτός εἰς πατήρ καί αὐτός εἰμί ἐγώ εἰς υἱός 6ὅταν δέ πάλιν εἰσάγω ὁ πρωτότοκος εἰς ὁ οἰκουμένη λέγω καί προσκυνέω αὐτός πᾶς ἄγγελος θεός 7καί πρός μέν ὁ ἄγγελος λέγω ὁ ποιέω ὁ ἄγγελος αὐτός πνεῦμα καί ὁ λειτουργός αὐτός πῦρ φλόξ 8πρός δέ ὁ υἱός ὁ θρόνος σύ ὁ θεός εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών καί ὁ ῥάβδος ὁ εὐθύτης ῥάβδος ὁ βασιλεία σύ 9ἀγαπάω δικαιοσύνη καί μισέω ἀδικία διά οὗτος χρίω σύ ὁ θεός ὁ θεός σύ ἔλαιον ἀγαλλίασις παρά ὁ μέτοχος σύ 10καί σύ κατά ἀρχή κύριος ὁ γῆ θεμελιόω καί ἔργον ὁ χείρ σύ εἰμί ὁ οὐρανός 11αὐτός ἀπόλλυμι σύ δέ διαμένω καί πᾶς ὡς ἱμάτιον παλαιόω 12καί ὡσεί περιβόλαιον ἀλλάσσω αὐτός καί ἀλλάσσω σύ δέ ὁ αὐτός εἰμί καί ὁ ἔτος σύ οὐ ἐκλείπω 13πρός τίς δέ ὁ ἄγγελος ἐρέω ποτέ κάθημαι ἐκ δεξιός ἐγώ ἕως ἄν τίθημι ὁ ἐχθρός σύ ὑποπόδιον ὁ πούς σύ 14οὐχί πᾶς εἰμί λειτουργικός πνεῦμα εἰς διακονία ἀποστέλλω διά ὁ μέλλω κληρονομέω σωτηρία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Philemon 1
Top of Page
Top of Page