ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2
Hebrews 2 Tischendorf
1διά οὗτος δεῖ περισσοτέρως προσέχω ἡμᾶς ὁ ἀκούω μήποτε παραῤῥυέω 2εἰ γάρ ὁ διά ἄγγελος λαλέω λόγος γίνομαι βέβαιος καί πᾶς παράβασις καί παρακοή λαμβάνω ἔνδικος μισθαποδοσία 3πῶς ἡμᾶς ἐκφεύγω τηλικοῦτος ἀμελέω σωτηρία ὅστις ἀρχή λαμβάνω λαλέω διά ὁ κύριος ὑπό ὁ ἀκούω εἰς ἡμᾶς βεβαιόω 4συνεπιμαρτυρέω ὁ θεός σημεῖον τέ καί τέρας καί ποικίλος δύναμις καί πνεῦμα ἅγιος μερισμός κατά ὁ αὐτός θέλησις

5οὐ γάρ ἄγγελος ὑποτάσσω ὁ οἰκουμένη ὁ μέλλω περί ὅς λαλέω 6διαμαρτύρομαι δέ πού τὶς λέγω τίς εἰμί ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκω αὐτός ἤ υἱός ἄνθρωπος ὅτι ἐπισκέπτομαι αὐτός 7ἐλαττόω αὐτός βραχύς τὶς παρά ἄγγελος δόξα καί τιμή στεφανόω αὐτός 8πᾶς ὑποτάσσω ὑποκάτω ὁ πούς αὐτός ἐν ὁ γάρ ὑποτάσσω αὐτός ὁ πᾶς οὐδείς ἀφίημι αὐτός ἀνυπότακτος νῦν δέ οὔπω ὁράω αὐτός ὁ πᾶς ὑποτάσσω 9ὁ δέ βραχύς τὶς παρά ἄγγελος ἐλαττόω βλέπω Ἰησοῦς διά ὁ πάθημα ὁ θάνατος δόξα καί τιμή στεφανόω ὅπως χάρις θεός ὑπέρ πᾶς γεύομαι θάνατος

10πρέπω γάρ αὐτός διά ὅς ὁ πᾶς καί διά ὅς ὁ πᾶς πολύς υἱός εἰς δόξα ἄγω ὁ ἀρχηγός ὁ σωτηρία αὐτός διά πάθημα τελειόω 11ὁ τέ γάρ ἁγιάζω καί ὁ ἁγιάζω ἐκ εἷς πᾶς διά ὅς αἰτία οὐ ἐπαισχύνομαι ἀδελφός αὐτός καλέω 12λέγω ἀπαγγέλλω ὁ ὄνομα σύ ὁ ἀδελφός ἐγώ ἐν μέσος ἐκκλησία ὑμνέω σύ 13καί πάλιν ἐγώ εἰμί πείθω ἐπί αὐτός καί πάλιν ὁράω ἐγώ καί ὁ παιδίον ὅς ἐγώ δίδωμι ὁ θεός

14ἐπεί οὖν ὁ παιδίον κοινωνέω αἷμα καί σάρξ καί αὐτός παραπλησίως μετέχω ὁ αὐτός ἵνα διά ὁ θάνατος καταργέω ὁ ὁ κράτος ἔχω ὁ θάνατος οὗτος εἰμί ὁ διάβολος 15καί ἀπαλλάσσω οὗτος ὅσος φόβος θάνατος διά πᾶς ὁ ζάω ἔνοχος εἰμί δουλεία 16οὐ γάρ δήπου ἄγγελος ἐπιλαμβάνομαι ἀλλά σπέρμα Ἀβραάμ ἐπιλαμβάνομαι 17ὅθεν ὀφείλω κατά πᾶς ὁ ἀδελφός ὁμοιόω ἵνα ἐλεήμων γίνομαι καί πιστός ἀρχιερεύς ὁ πρός ὁ θεός εἰς ὁ ἱλάσκομαι ὁ ἁμαρτία ὁ λαός 18ἐν ὅς γάρ πάσχω αὐτός πειράζω δύναμαι ὁ πειράζω βοηθέω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 1
Top of Page
Top of Page