ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 3
Hebrews 3 Tischendorf
1ὅθεν ἀδελφός ἅγιος κλῆσις ἐπουράνιος μέτοχος κατανοέω ὁ ἀπόστολος καί ἀρχιερεύς ὁ ὁμολογία ἡμᾶς Ἰησοῦς 2πιστός εἰμί ὁ ποιέω αὐτός ὡς καί Μωσεύς ἐν ὅλος ὁ οἶκος αὐτός 3πλείων γάρ οὗτος δόξα παρά Μωσεύς ἀξιόω κατά ὅσος πλείων τιμή ἔχω ὁ οἶκος ὁ κατασκευάζω αὐτός 4πᾶς γάρ οἶκος κατασκευάζω ὑπό τὶς ὁ δέ πᾶς κατασκευάζω θεός 5καί Μωσεύς μέν πιστός ἐν ὅλος ὁ οἶκος αὐτός ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον ὁ λαλέω 6Χριστός δέ ὡς υἱός ἐπί ὁ οἶκος αὐτός ὅς οἶκος εἰμί ἡμᾶς ἐάν ὁ παῤῥησία καί ὁ καύχημα ὁ ἐλπίς μέχρι τέλος βέβαιος κατέχω

7διό καθώς λέγω ὁ πνεῦμα ὁ ἅγιος σήμερον ἐάν ὁ φωνή αὐτός ἀκούω 8μή σκληρύνω ὁ καρδία ὑμεῖς ὡς ἐν ὁ παραπικρασμός κατά ὁ ἡμέρα ὁ πειρασμός ἐν ὁ ἔρημος 9οὗ πειράζω ὁ πατήρ ὑμεῖς ἐν δοκιμάζω καί ὁράω ὁ ἔργον ἐγώ τεσσαράκοντα ἔτος 10διό προσοχθίζω ὁ γενεά οὗτος καί λέγω ἀεί πλανάω ὁ καρδία αὐτός δέ οὐ γινώσκω ὁ ὁδός ἐγώ 11ὡς ὀμνύω ἐν ὁ ὀργή ἐγώ εἰ εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις ἐγώ 12βλέπω ἀδελφός μήποτε εἰμί ἐν τὶς ὑμεῖς καρδία πονηρός ἀπιστία ἐν ὁ ἀφίστημι ἀπό θεός ζάω 13ἀλλά παρακαλέω ἑαυτοῦ κατά ἕκαστος ἡμέρα ἄχρι ὅς ὁ σήμερον καλέω ἵνα μή σκληρύνω τὶς ἐκ ὑμεῖς ἀπάτη ὁ ἁμαρτία 14μέτοχος γάρ ὁ Χριστός γίνομαι ἐάν ὁ ἀρχή ὁ ὑπόστασις μέχρι τέλος βέβαιος κατέχω 15ἐν ὁ λέγω σήμερον ἐάν ὁ φωνή αὐτός ἀκούω μή σκληρύνω ὁ καρδία ὑμεῖς ὡς ἐν ὁ παραπικρασμός 16τίς γάρ ἀκούω παραπικραίνω ἀλλά οὐ πᾶς ὁ ἐξέρχομαι ἐκ Αἴγυπτος διά Μωσεύς 17τίς δέ προσοχθίζω τεσσαράκοντα ἔτος οὐχί ὁ ἁμαρτάνω ὅς ὁ κῶλον πίπτω ἐν ὁ ἔρημος 18τίς δέ ὀμνύω μή εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις αὐτός εἰ μή ὁ ἀπειθέω 19καί βλέπω ὅτι οὐ δύναμαι εἰσέρχομαι διά ἀπιστία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 2
Top of Page
Top of Page