ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2
Titus 2 Tischendorf
1σύ δέ λαλέω ὅς πρέπω ὁ ὑγιαίνω διδασκαλία 2πρεσβύτης νηφάλεος εἰμί σεμνός σώφρων ὑγιαίνω ὁ πίστις ὁ ἀγάπη ὁ ὑπομονή

3πρεσβῦτις ὡσαύτως ἐν κατάστημα ἱεροπρεπής μή διάβολος μή οἶνος πολύς δουλόω καλοδιδάσκαλος 4ἵνα σωφρονίζω ὁ νέος φίλανδρος εἰμί φιλότεκνος 5σώφρων ἁγνός οἰκουρός ἀγαθός ὑποτάσσω ὁ ἴδιος ἀνήρ ἵνα μή ὁ λόγος ὁ θεός βλασφημέω

6ὁ νέος ὡσαύτως παρακαλέω σωφρονέω 7περί πᾶς σεαυτοῦ παρέχω τύπος καλός ἔργον ἐν ὁ διδασκαλία ἀδιαφθορία σεμνότης 8λόγος ὑγιής ἀκατάγνωστος ἵνα ὁ ἐκ ἐναντίος ἐντρέπω μηδείς ἔχω λέγω περί ἡμᾶς φαῦλος

9δοῦλος ἴδιος δεσπότης ὑποτάσσω ἐν πᾶς εὐάρεστος εἰμί μή ἀντιλέγω 10μή νοσφίζομαι ἀλλά πᾶς πίστις ἐνδείκνυμι ἀγαθός ἵνα ὁ διδασκαλία ὁ ὁ σωτήρ ἡμᾶς θεός κοσμέω ἐν πᾶς

11ἐπιφαίνω γάρ ὁ χάρις ὁ θεός σωτήριον πᾶς ἄνθρωπος 12παιδεύω ἡμᾶς ἵνα ἀρνέομαι ὁ ἀσέβεια καί ὁ κοσμικός ἐπιθυμία σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζάω ἐν ὁ νῦν αἰών 13προσδέχομαι ὁ μακάριος ἐλπίς καί ἐπιφάνεια ὁ δόξα ὁ μέγας θεός καί σωτήρ ἡμᾶς Χριστός Ἰησοῦς 14ὅς δίδωμι ἑαυτοῦ ὑπέρ ἡμᾶς ἵνα λυτρόω ἡμᾶς ἀπό πᾶς ἀνομία καί καθαρίζω ἑαυτοῦ λαός περιούσιος ζηλωτής καλός ἔργον

15οὗτος λαλέω καί παρακαλέω καί ἐλέγχω μετά πᾶς ἐπιταγή μηδείς σύ περιφρονέω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Titus 1
Top of Page
Top of Page