ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21
Revelation 21 Tischendorf
1καί ὁράω οὐρανός καινός καί γῆ καινός ὁ γάρ πρῶτος οὐρανός καί ὁ πρῶτος γῆ ἀπέρχομαι καί ὁ θάλασσα οὐ εἰμί ἔτι 2καί ὁ πόλις ὁ ἅγιος Ἱερουσαλήμ καινός ὁράω καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἀπό ὁ θεός ἑτοιμάζω ὡς νύμφη κοσμέω ὁ ἀνήρ αὐτός 3καί ἀκούω φωνή μέγας ἐκ ὁ θρόνος λέγω ὁράω ὁ σκηνή ὁ θεός μετά ὁ ἄνθρωπος καί σκηνόω μετά αὐτός καί αὐτός λαός αὐτός εἰμί καί αὐτός ὁ θεός εἰμί μετά αὐτός 4καί ἐξαλείφω πᾶς δάκρυ ἐκ ὁ ὀφθαλμός αὐτός καί θάνατος οὐ εἰμί ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐ εἰμί ἔτι ὅτι ὁ πρῶτος ἀπέρχομαι

5καί λέγω ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος ὁράω καινός ποιέω πᾶς καί λέγω γράφω ὅτι οὗτος ὁ λόγος πιστός καί ἀληθινός εἰμί 6καί λέγω ἐγώ γίνομαι ἐγώ ὁ Α καί ὁ Ω ὁ ἀρχή καί ὁ τέλος ἐγώ ὁ διψάω δίδωμι αὐτός ἐκ ὁ πηγή ὁ ὕδωρ ὁ ζωή δωρεάν 7ὁ νικάω κληρονομέω οὗτος καί εἰμί αὐτός θεός καί αὐτός εἰμί ἐγώ υἱός 8ὁ δέ δειλός καί ἄπιστος καί βδελύσσω καί φονεύς καί πόρνος καί φάρμακος καί εἰδωλολάτρης καί πᾶς ὁ ψευδής ὁ μέρος αὐτός ἐν ὁ λίμνη ὁ καίω πῦρ καί θεῖον ὅς εἰμί ὁ θάνατος ὁ δεύτερος

9καί ἔρχομαι εἷς ἐκ ὁ ἑπτά ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ ἑπτά φιάλη ὁ γέμω ὁ ἑπτά πληγή ὁ ἔσχατος καί λαλέω μετά ἐγώ λέγω δεῦρο δεικνύω σύ ὁ νύμφη ὁ γυνή ὁ ἀρνίον 10καί ἀποφέρω ἐγώ ἐν πνεῦμα ἐπί ὄρος μέγας καί ὑψηλός καί δεικνύω ἐγώ ὁ πόλις ὁ ἅγιος Ἱερουσαλήμ καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἀπό ὁ θεός 11ἔχω ὁ δόξα ὁ θεός ὁ φωστήρ αὐτός ὅμοιος λίθος τίμιος ὡς λίθος ἴασπις κρυσταλλίζω 12ἔχω τεῖχος μέγας καί ὑψηλός ἔχω πυλών δώδεκα καί ἐπί ὁ πυλών ἄγγελος δώδεκα καί ὄνομα ἐπιγράφω ὅς εἰμί ὁ δώδεκα φυλή υἱός Ἰσραήλ 13ἀπό ἀνατολή πυλών τρεῖς καί ἀπό βοῤῥᾶς πυλών τρεῖς καί ἀπό νότος πυλών τρεῖς καί ἀπό δυσμή πυλών τρεῖς 14καί ὁ τεῖχος ὁ πόλις ἔχω θεμέλιος δώδεκα καί ἐπί αὐτός δώδεκα ὄνομα ὁ δώδεκα ἀπόστολος ὁ ἀρνίον

15καί ὁ λαλέω μετά ἐγώ ἔχω μέτρον κάλαμος χρύσεος ἵνα μετρέω ὁ πόλις καί ὁ πυλών αὐτός καί ὁ τεῖχος αὐτός 16καί ὁ πόλις τετράγωνος κεῖμαι καί ὁ μῆκος αὐτός ὅσος ὁ πλάτος καί μετρέω ὁ πόλις ὁ κάλαμος ἐπί στάδιον δώδεκα χιλιάς ὁ μῆκος καί ὁ πλάτος καί ὁ ὕψος αὐτός ἴσος εἰμί 17καί μετρέω ὁ τεῖχος αὐτός ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες πῆχυς μέτρον ἄνθρωπος ὅς εἰμί ἄγγελος 18καί ὁ ἐνδώμησις ὁ τεῖχος αὐτός ἴασπις καί ὁ πόλις χρυσίον καθαρός ὅμοιος ὕαλος καθαρός 19ὁ θεμέλιος ὁ τεῖχος ὁ πόλις πᾶς λίθος τίμιος κοσμέω ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις ὁ δεύτερος σάπφειρος ὁ τρίτος χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος 20ὁ πέμπτος σαρδόνυξ ὁ ἕκτος σάρδιος ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος ὁ ὄγδοος βήρυλλος ὁ ἔννατος τοπάζιον ὁ δέκατος χρυσόπρασος ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος 21καί ὁ δώδεκα πυλών δώδεκα μαργαρίτης ἀνά εἷς ἕκαστος ὁ πυλών εἰμί ἐκ εἷς μαργαρίτης καί ὁ πλατεῖα ὁ πόλις χρυσίον καθαρός ὡς ὕαλος διαφανής

22καί ναός οὐ ὁράω ἐν αὐτός ὁ γάρ κύριος ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ ναός αὐτός εἰμί καί ὁ ἀρνίον 23καί ὁ πόλις οὐ χρεία ἔχω ὁ ἥλιος οὐδέ ὁ σελήνη ἵνα φαίνω αὐτός ὁ γάρ δόξα ὁ θεός φωτίζω αὐτός καί ὁ λύχνος αὐτός ὁ ἀρνίον 24καί περιπατέω ὁ ἔθνος διά ὁ φῶς αὐτός καί ὁ βασιλεύς ὁ γῆ φέρω ὁ δόξα αὐτός εἰς αὐτός 25καί ὁ πυλών αὐτός οὐ μή κλείω ἡμέρα νύξ γάρ οὐ εἰμί ἐκεῖ 26καί φέρω ὁ δόξα καί ὁ τιμή ὁ ἔθνος εἰς αὐτός 27καί οὐ μή εἰσέρχομαι εἰς αὐτός πᾶς κοινός καί ὁ ποιέω βδέλυγμα καί ψεῦδος εἰ μή ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον ὁ ζωή ὁ ἀρνίον

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 20
Top of Page
Top of Page