ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22
Revelation 22 Tischendorf
1καί δεικνύω ἐγώ ποταμός ὕδωρ ζωή λαμπρός ὡς κρύσταλλος ἐκπορεύομαι ἐκ ὁ θρόνος ὁ θεός καί ὁ ἀρνίον 2ἐν μέσος ὁ πλατεῖα αὐτός καί ὁ ποταμός ἐντεῦθεν καί ἐκεῖθεν ξύλον ζωή ποιέω καρπός δώδεκα κατά μήν ἕκαστος ἀποδίδωμι ὁ καρπός αὐτός καί ὁ φύλλον ὁ ξύλον εἰς θεραπεία ὁ ἔθνος 3καί πᾶς κατανάθεμα οὐ εἰμί ἔτι καί ὁ θρόνος ὁ θεός καί ὁ ἀρνίον ἐν αὐτός εἰμί καί ὁ δοῦλος αὐτός λατρεύω αὐτός 4καί ὁράω ὁ πρόσωπον αὐτός καί ὁ ὄνομα αὐτός ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός 5καί νύξ οὐ εἰμί ἔτι καί οὐ ἔχω χρεία φῶς λύχνος καί φῶς ἥλιος ὅτι κύριος ὁ θεός φωτίζω ἐπί αὐτός καί βασιλεύω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών

6καί λέγω ἐγώ οὗτος ὁ λόγος πιστός καί ἀληθινός καί ὁ κύριος ὁ θεός ὁ πνεῦμα ὁ προφήτης ἀποστέλλω ὁ ἄγγελος αὐτός δεικνύω ὁ δοῦλος αὐτός ὅς δεῖ γίνομαι ἐν τάχος 7καί ὁράω ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ τηρέω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος

8κἀγώ Ἰωάννης ὁ βλέπω καί ἀκούω οὗτος καί ὅτε ἀκούω καί βλέπω πίπτω προσκυνέω ἔμπροσθεν ὁ πούς ὁ ἄγγελος ὁ δεικνύω ἐγώ οὗτος 9καί λέγω ἐγώ ὁράω μή σύνδουλος σύ εἰμί καί ὁ ἀδελφός σύ ὁ προφήτης καί ὁ τηρέω ὁ λόγος ὁ βιβλίον οὗτος ὁ θεός προσκυνέω

10καί λέγω ἐγώ μή σφραγίζω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος ὁ καιρός γάρ ἐγγύς εἰμί 11ὁ ἀδικέω ἀδικέω ἔτι καί ὁ ῥυπαρός ῥυπόω ἔτι καί ὁ δίκαιος δικαιοσύνη ποιέω ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιάζω ἔτι

12ὁράω ἔρχομαι ταχύ καί ὁ μισθός ἐγώ μετά ἐγώ ἀποδίδωμι ἕκαστος ὡς ὁ ἔργον εἰμί αὐτός 13ἐγώ ὁ Α καί ὁ Ω ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος ὁ ἀρχή καί ὁ τέλος

14μακάριος ὁ πλύνω ὁ στολή αὐτός ἵνα εἰμί ὁ ἐξουσία αὐτός ἐπί ὁ ξύλον ὁ ζωή καί ὁ πυλών εἰσέρχομαι εἰς ὁ πόλις 15ἔξω ὁ κύων καί ὁ φάρμακος καί ὁ πόρνος καί ὁ φονεύς καί ὁ εἰδωλολάτρης καί πᾶς ποιέω καί φιλέω ψεῦδος

16ἐγώ Ἰησοῦς πέμπω ὁ ἄγγελος ἐγώ μαρτυρέω ὑμεῖς οὗτος ἐπί ὁ ἐκκλησία ἐγώ εἰμί ὁ ῥίζα καί ὁ γένος Δαβίδ ὁ ἀστήρ ὁ λαμπρός ὁ πρωϊνός 17καί ὁ πνεῦμα καί ὁ νύμφη λέγω ἔρχομαι καί ὁ ἀκούω λέγω ἔρχομαι καί ὁ διψάω ἔρχομαι ὁ θέλω λαμβάνω ὕδωρ ζωή δωρεάν

18μαρτυρέω ἐγώ πᾶς ὁ ἀκούω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος ἐάν τὶς ἐπιτίθημι ἐπί αὐτός ἐπιτίθημι ἐπί αὐτός ὁ θεός ὁ πληγή ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον οὗτος 19καί ἐάν τὶς ἀφαιρέω ἀπό ὁ λόγος ὁ βιβλίον ὁ προφητεία οὗτος ἀφαιρέω ὁ θεός ὁ μέρος αὐτός ἀπό ὁ ξύλον ὁ ζωή καί ἐκ ὁ πόλις ὁ ἅγιος ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον οὗτος

20λέγω ὁ μαρτυρέω οὗτος ναί ἔρχομαι ταχύ ἀμήν ἔρχομαι κύριος Ἰησοῦς

21ὁ χάρις ὁ κύριος Ἰησοῦς μετά πᾶς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 21
Top of Page
Top of Page