ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20
Revelation 20 Tischendorf
1καί ὁράω ἄγγελος καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἔχω ὁ κλείς ὁ ἄβυσσος καί ἅλυσις μέγας ἐπί ὁ χείρ αὐτός 2καί κρατέω ὁ δράκων ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὅς εἰμί διάβολος καί ὁ Σατανᾶς καί δέω αὐτός χίλιοι ἔτος 3καί βάλλω αὐτός εἰς ὁ ἄβυσσος καί κλείω καί σφραγίζω ἐπάνω αὐτός ἵνα μή πλανάω ἔτι ὁ ἔθνος ἄχρι τελέω ὁ χίλιοι ἔτος μετά οὗτος δεῖ αὐτός λύω μικρόν χρόνος

4καί ὁράω θρόνος καί καθίζω ἐπί αὐτός καί κρίμα δίδωμι αὐτός καί ὁ ψυχή ὁ πελεκίζω διά ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς καί διά ὁ λόγος ὁ θεός καί ὅστις οὐ προσκυνέω ὁ θηρίον οὐδέ ὁ εἰκών αὐτός καί οὐ λαμβάνω ὁ χάραγμα ἐπί ὁ μέτωπον καί ἐπί ὁ χείρ αὐτός καί ζάω καί βασιλεύω μετά ὁ Χριστός χίλιοι ἔτος 5ὁ λοιποί ὁ νεκρός οὐ ζάω ἄχρι τελέω ὁ χίλιοι ἔτος οὗτος ὁ ἀνάστασις ὁ πρῶτος 6μακάριος καί ἅγιος ὁ ἔχω μέρος ἐν ὁ ἀνάστασις ὁ πρῶτος ἐπί οὗτος ὁ δεύτερος θάνατος οὐ ἔχω ἐξουσία ἀλλά εἰμί ἱερεύς ὁ θεός καί ὁ Χριστός καί βασιλεύω μετά αὐτός ὁ χίλιοι ἔτος

7καί ὅταν τελέω ὁ χίλιοι ἔτος λύω ὁ Σατανᾶς ἐκ ὁ φυλακή αὐτός 8καί ἐξέρχομαι πλανάω ὁ ἔθνος ὁ ἐν ὁ τέσσαρες γωνία ὁ γῆ ὁ Γώγ καί Μαγώγ συνάγω αὐτός εἰς ὁ πόλεμος ὅς ὁ ἀριθμός αὐτός ὡς ὁ ἄμμος ὁ θάλασσα 9καί ἀναβαίνω ἐπί ὁ πλάτος ὁ γῆ καί κυκλόω ὁ παρεμβολή ὁ ἅγιος καί ὁ πόλις ὁ ἀγαπάω καί καταβαίνω πῦρ ἐκ ὁ οὐρανός καί κατεσθίω αὐτός 10καί ὁ διάβολος ὁ πλανάω αὐτός βάλλω εἰς ὁ λίμνη ὁ πῦρ καί ὁ θεῖον ὅπου καί ὁ θηρίον καί ὁ ψευδοπροφήτης καί βασανίζω ἡμέρα καί νύξ εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών

11καί ὁράω θρόνος μέγας λευκός καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός ὅς ἀπό ὁ πρόσωπον φεύγω ὁ γῆ καί ὁ οὐρανός καί τόπος οὐ εὑρίσκω αὐτός 12καί ὁράω ὁ νεκρός ὁ μέγας καί ὁ μικρός ἵστημι ἐνώπιον ὁ θρόνος καί βιβλίον ἀνοίγω καί ἄλλος βιβλίον ἀνοίγω ὅς εἰμί ὁ ζωή καί κρίνω ὁ νεκρός ἐκ ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον κατά ὁ ἔργον αὐτός 13καί δίδωμι ὁ θάλασσα ὁ νεκρός ὁ ἐν αὐτός καί ὁ θάνατος καί ὁ ᾅδης δίδωμι ὁ νεκρός ὁ ἐν αὐτός καί κρίνω ἕκαστος κατά ὁ ἔργον αὐτός 14καί ὁ θάνατος καί ὁ ᾅδης βάλλω εἰς ὁ λίμνη ὁ πῦρ οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερος εἰμί ὁ λίμνη ὁ πῦρ 15καί εἰ τὶς οὐ εὑρίσκω ἐν ὁ βίβλος ὁ ζωή γράφω βάλλω εἰς ὁ λίμνη ὁ πῦρ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 19
Top of Page
Top of Page