ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19
Revelation 19 Tischendorf
1μετά οὗτος ἀκούω ὡς φωνή μέγας ὄχλος πολύς ἐν ὁ οὐρανός λέγω ἀλληλουϊα ὁ σωτηρία καί ὁ δόξα καί ὁ δύναμις ὁ θεός ἡμᾶς 2ὅτι ἀληθινός καί δίκαιος ὁ κρίσις αὐτός ὅτι κρίνω ὁ πόρνη ὁ μέγας ὅστις φθείρω ὁ γῆ ἐν ὁ πορνεία αὐτός καί ἐκδικέω ὁ αἷμα ὁ δοῦλος αὐτός ἐκ χείρ αὐτός 3καί δεύτερος ἐρέω ἀλληλουϊα καί ὁ καπνός αὐτός ἀναβαίνω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών 4καί πίπτω ὁ πρεσβύτερος ὁ εἴκοσι τέσσαρες καί ὁ τέσσαρες ζῶον καί προσκυνέω ὁ θεός ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος λέγω ἀμήν ἀλληλουϊα

5καί φωνή ἐκ ὁ θρόνος ἐξέρχομαι λέγω αἰνέω ὁ θεός ἡμᾶς πᾶς ὁ δοῦλος αὐτός ὁ φοβέω αὐτός ὁ μικρός καί ὁ μέγας 6καί ἀκούω ὡς φωνή ὄχλος πολύς καί ὡς φωνή ὕδωρ πολύς καί ὡς φωνή βροντή ἰσχυρός λέγω ἀλληλουϊα ὅτι βασιλεύω κύριος ὁ θεός ἡμᾶς ὁ παντοκράτωρ 7χαίρω καί ἀγαλλιάω καί δίδωμι ὁ δόξα αὐτός ὅτι ἔρχομαι ὁ γάμος ὁ ἀρνίον καί ὁ γυνή αὐτός ἑτοιμάζω ἑαυτοῦ 8καί δίδωμι αὐτός ἵνα περιβάλλω βύσσινος λαμπρός καθαρός ὁ γάρ βύσσινος ὁ δικαίωμα ὁ ἅγιος εἰμί

9καί λέγω ἐγώ γράφω μακάριος ὁ εἰς ὁ δεῖπνον ὁ γάμος ὁ ἀρνίον καλέω καί λέγω ἐγώ οὗτος ὁ λόγος ἀληθινός ὁ θεός εἰμί 10καί πίπτω ἔμπροσθεν ὁ πούς αὐτός προσκυνέω αὐτός καί λέγω ἐγώ ὁράω μή σύνδουλος σύ εἰμί καί ὁ ἀδελφός σύ ὁ ἔχω ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς ὁ θεός προσκυνέω ὁ γάρ μαρτυρία Ἰησοῦς εἰμί ὁ πνεῦμα ὁ προφητεία

11καί ὁράω ὁ οὐρανός ἀνοίγω καί ὁράω ἵππος λευκός καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός καλέω πιστός καί ἀληθινός καί ἐν δικαιοσύνη κρίνω καί πολεμέω 12ὁ δέ ὀφθαλμός αὐτός φλόξ πῦρ καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός διάδημα πολύς ἔχω ὄνομα γράφω ὅς οὐδείς εἴδω εἰ μή αὐτός 13καί περιβάλλω ἱμάτιον ῥαντίζω αἷμα καί καλέω ὁ ὄνομα αὐτός ὁ λόγος ὁ θεός 14καί ὁ στράτευμα ἐν ὁ οὐρανός ἀκολουθέω αὐτός ἐπί ἵππος λευκός ἐνδύω βύσσινος λευκός καθαρός 15καί ἐκ ὁ στόμα αὐτός ἐκπορεύομαι ῥομφαία ὀξύς ἵνα ἐν αὐτός πατάσσω ὁ ἔθνος καί αὐτός ποιμαίνω αὐτός ἐν ῥάβδος σιδήρεος καί αὐτός πατέω ὁ ληνός ὁ οἶνος ὁ θυμός ὁ ὀργή ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ 16καί ἔχω ἐπί ὁ ἱμάτιον καί ἐπί ὁ μηρός αὐτός ὄνομα γράφω βασιλεύς βασιλεύς καί κύριος κύριος

17καί ὁράω εἷς ἄγγελος ἵστημι ἐν ὁ ἥλιος καί κράζω ἐν φωνή μέγας λέγω πᾶς ὁ ὄρνεον ὁ πέτομαι ἐν μεσουράνημα δεῦτε συνάγω εἰς ὁ δεῖπνον ὁ μέγας ὁ θεός 18ἵνα φάγω σάρξ βασιλεύς καί σάρξ χιλίαρχος καί σάρξ ἰσχυρός καί σάρξ ἵππος καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός καί σάρξ πᾶς ἐλεύθερος τέ καί δοῦλος καί μικρός καί μέγας 19καί ὁράω ὁ θηρίον καί ὁ βασιλεύς ὁ γῆ καί ὁ στράτευμα αὐτός συνάγω ποιέω ὁ πόλεμος μετά ὁ κάθημαι ἐπί ὁ ἵππος καί μετά ὁ στράτευμα αὐτός 20καί πιάζω ὁ θηρίον καί μετά αὐτός ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιέω ὁ σημεῖον ἐνώπιον αὐτός ἐν ὅς πλανάω ὁ λαμβάνω ὁ χάραγμα ὁ θηρίον καί ὁ προσκυνέω ὁ εἰκών αὐτός ζάω βάλλω ὁ δύο εἰς ὁ λίμνη ὁ πῦρ ὁ καίω ἐν θεῖον 21καί ὁ λοιποί ἀποκτείνω ἐν ὁ ῥομφαία ὁ κάθημαι ἐπί ὁ ἵππος ὁ ἐξέρχομαι ἐκ ὁ στόμα αὐτός καί πᾶς ὁ ὄρνεον χορτάζω ἐκ ὁ σάρξ αὐτός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 18
Top of Page
Top of Page