ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18
Revelation 18 Tischendorf
1μετά οὗτος ὁράω ἄλλος ἄγγελος καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἔχω ἐξουσία μέγας καί ὁ γῆ φωτίζω ἐκ ὁ δόξα αὐτός 2καί κράζω ἐν ἰσχυρός φωνή λέγω πίπτω πίπτω Βαβυλών ὁ μέγας καί γίνομαι κατοικητήριον δαιμόνιον καί φυλακή πᾶς πνεῦμα ἀκάθαρτος καί φυλακή πᾶς ὄρνεον ἀκάθαρτος καί μισέω 3ὅτι ἐκ ὁ οἶνος ὁ θυμός ὁ πορνεία αὐτός πίνω πᾶς ὁ ἔθνος καί ὁ βασιλεύς ὁ γῆ μετά αὐτός πορνεύω καί ὁ ἔμπορος ὁ γῆ ἐκ ὁ δύναμις ὁ στρῆνος αὐτός πλουτέω

4καί ἀκούω ἄλλος φωνή ἐκ ὁ οὐρανός λέγω ἐξέρχομαι ὁ λαός ἐγώ ἐκ αὐτός ἵνα μή συγκοινωνέω ὁ ἁμαρτία αὐτός καί ἐκ ὁ πληγή αὐτός ἵνα μή λαμβάνω 5ὅτι κολλάω αὐτός ὁ ἁμαρτία ἄχρι ὁ οὐρανός καί μνημονεύω ὁ θεός ὁ ἀδίκημα αὐτός 6ἀποδίδωμι αὐτός ὡς καί αὐτός ἀποδίδωμι καί διπλόω ὁ διπλοῦς κατά ὁ ἔργον αὐτός ἐν ὁ ποτήριον ὅς κεράννυμι κεράννυμι αὐτός διπλοῦς 7ὅσος δοξάζω αὐτός καί στρηνιάω τοσοῦτος δίδωμι αὐτός βασανισμός καί πένθος ὅτι ἐν ὁ καρδία αὐτός λέγω ὅτι κάθημαι βασίλισσα καί χήρα οὐ εἰμί καί πένθος οὐ μή ὁράω 8διά οὗτος ἐν εἷς ἡμέρα ἥκω ὁ πληγή αὐτός θάνατος καί πένθος καί λιμός καί ἐν πῦρ κατακαίω ὅτι ἰσχυρός κύριος ὁ θεός ὁ κρίνω αὐτός

9καί κλαίω καί κόπτω ἐπί αὐτός ὁ βασιλεύς ὁ γῆ ὁ μετά αὐτός πορνεύω καί στρηνιάω ὅταν βλέπω ὁ καπνός ὁ πύρωσις αὐτός 10ἀπό μακρόθεν ἵστημι διά ὁ φόβος ὁ βασανισμός αὐτός λέγω οὐαί οὐαί ὁ πόλις ὁ μέγας Βαβυλών ὁ πόλις ὁ ἰσχυρός ὅτι εἷς ὥρα ἔρχομαι ὁ κρίσις σύ

11καί ὁ ἔμπορος ὁ γῆ κλαίω καί πενθέω ἐπί αὐτός ὅτι ὁ γόμος αὐτός οὐδείς ἀγοράζω οὐκέτι 12γόμος χρυσός καί ἄργυρος καί λίθος τίμιος καί μαργαρίτης καί βύσσινος καί πορφύρα καί σηρικός καί κόκκινος καί πᾶς ξύλον θύϊνος καί πᾶς σκεῦος ἐλεφάντινος καί πᾶς σκεῦος ἐκ ξύλον τίμιος καί χαλκός καί σίδηρος καί μάρμαρος 13καί κινάμωμον καί ἄμωμος καί θυμίαμα καί μύρον καί λίβανος καί οἶνος καί ἔλαιον καί σεμίδαλις καί σῖτος καί κτῆνος καί πρόβατον καί ἵππος καί ῥέδα καί σῶμα καί ψυχή ἄνθρωπος 14καί ὁ ὀπώρα σύ ὁ ἐπιθυμία ὁ ψυχή ἀπέρχομαι ἀπό σύ καί πᾶς ὁ λιπαρός καί ὁ λαμπρός ἀπόλλυμι ἀπό σύ καί οὐκέτι οὐ μή αὐτός εὑρίσκω 15ὁ ἔμπορος οὗτος ὁ πλουτέω ἀπό αὐτός ἀπό μακρόθεν ἵστημι διά ὁ φόβος ὁ βασανισμός αὐτός κλαίω καί πενθέω 16λέγω οὐαί οὐαί ὁ πόλις ὁ μέγας ὁ περιβάλλω βύσσινος καί πορφυροῦς καί κόκκινος καί χρυσόω ἐν χρυσός καί λίθος τίμιος καί μαργαρίτης ὅτι εἷς ὥρα ἐρημόω ὁ τοσοῦτος πλοῦτος 17καί πᾶς κυβερνήτης καί πᾶς ὁ ἐπί τόπος πλέω καί ναύτης καί ὅσος ὁ θάλασσα ἐργάζομαι ἀπό μακρόθεν ἵστημι 18καί κράζω βλέπω ὁ καπνός ὁ πύρωσις αὐτός λέγω τίς ὅμοιος ὁ πόλις ὁ μέγας 19καί βάλλω χόος ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός καί κράζω κλαίω καί πενθέω λέγω οὐαί οὐαί ὁ πόλις ὁ μέγας ἐν ὅς πλουτέω πᾶς ὁ ἔχω ὁ πλοῖον ἐν ὁ θάλασσα ἐκ ὁ τιμιότης αὐτός ὅτι εἷς ὥρα ἐρημόω

20εὐφραίνω ἐπί αὐτός οὐρανός καί ὁ ἅγιος καί ὁ ἀπόστολος καί ὁ προφήτης ὅτι κρίνω ὁ θεός ὁ κρίμα ὑμεῖς ἐκ αὐτός

21καί αἴρω εἷς ἄγγελος ἰσχυρός λίθος ὡς μύλος μέγας καί βάλλω εἰς ὁ θάλασσα λέγω οὕτω ὅρμημα βάλλω Βαβυλών ὁ μέγας πόλις καί οὐ μή εὑρίσκω ἔτι 22καί φωνή κιθαρῳδός καί μουσικός καί αὐλητής καί σαλπιστής οὐ μή ἀκούω ἐν σύ ἔτι καί πᾶς τεχνίτης πᾶς τέχνη οὐ μή εὑρίσκω ἐν σύ ἔτι καί φωνή μύλος οὐ μή ἀκούω ἐν σύ ἔτι 23καί φῶς λύχνος οὐ μή φαίνω ἐν σύ ἔτι καί φωνή νυμφίος καί νύμφη οὐ μή ἀκούω ἐν σύ ἔτι ὅτι ὁ ἔμπορος σύ εἰμί ὁ μεγιστᾶνες ὁ γῆ ὅτι ἐν ὁ φαρμακεία σύ πλανάω πᾶς ὁ ἔθνος 24καί ἐν αὐτός αἷμα προφήτης καί ἅγιος εὑρίσκω καί πᾶς ὁ σφάζω ἐπί ὁ γῆ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 17
Top of Page
Top of Page