ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2
Revelation 2 Tischendorf
1ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Ἔφεσος ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ κρατέω ὁ ἑπτά ἀστήρ ἐν ὁ δεξιός αὐτός ὁ περιπατέω ἐν μέσος ὁ ἑπτά λυχνία ὁ χρύσεος

2εἴδω ὁ ἔργον σύ καί ὁ κόπος καί ὁ ὑπομονή σύ καί ὅτι οὐ δύναμαι βαστάζω κακός καί πειράζω ὁ λέγω ἑαυτοῦ ἀπόστολος καί οὐ εἰμί καί εὑρίσκω αὐτός ψευδής 3καί ὑπομονή ἔχω καί βαστάζω διά ὁ ὄνομα ἐγώ καί οὐ κοπιάω 4ἀλλά ἔχω κατά σύ ὅτι ὁ ἀγάπη σύ ὁ πρῶτος ἀφίημι 5μνημονεύω οὖν πόθεν πίπτω καί μετανοέω καί ὁ πρῶτος ἔργον ποιέω εἰ δέ μή ἔρχομαι σύ καί κινέω ὁ λυχνία σύ ἐκ ὁ τόπος αὐτός ἐάν μή μετανοέω 6ἀλλά οὗτος ἔχω ὅτι μισέω ὁ ἔργον ὁ Νικολαΐτης ὅς κἀγώ μισέω 7ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία ὁ νικάω δίδωμι αὐτός φάγω ἐκ ὁ ξύλον ὁ ζωή ὅς εἰμί ἐν ὁ παράδεισος ὁ θεός

8καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Σμύρνα ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος ὅς γίνομαι νεκρός καί ζάω

9εἴδω σύ ὁ θλῖψις καί ὁ πτωχεία ἀλλά πλούσιος εἰμί καί ὁ βλασφημία ἐκ ὁ λέγω Ἰουδαῖος εἰμί ἑαυτοῦ καί οὐ εἰμί ἀλλά συναγωγή ὁ Σατανᾶς 10μηδείς φοβέω ὅς μέλλω πάσχω ὁράω μέλλω βάλλω ὁ διάβολος ἐκ ὑμεῖς εἰς φυλακή ἵνα πειράζω καί ἔχω θλῖψις ἡμέρα δέκα γίνομαι πιστός ἄχρι θάνατος καί δίδωμι σύ ὁ στέφανος ὁ ζωή 11ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία ὁ νικάω οὐ μή ἀδικέω ἐκ ὁ θάνατος ὁ δεύτερος

12καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Πέργαμος ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ ἔχω ὁ ῥομφαία ὁ δίστομος ὁ ὀξύς

13εἴδω ποῦ κατοικέω ὅπου ὁ θρόνος ὁ Σατανᾶς καί κρατέω ὁ ὄνομα ἐγώ καί οὐ ἀρνέομαι ὁ πίστις ἐγώ ἐν ὁ ἡμέρα Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς ἐγώ ὁ πιστός ἐγώ ὅς ἀποκτείνω παρά ὑμεῖς ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικέω 14ἀλλά ἔχω κατά σύ ὀλίγος ὅτι ἔχω ἐκεῖ κρατέω ὁ διδαχή Βαλαάμ ὅς διδάσκω ὁ Βαλάκ βάλλω σκάνδαλον ἐνώπιον ὁ υἱός Ἰσραήλ φάγω εἰδωλόθυτον καί πορνεύω 15οὕτω ἔχω καί σύ κρατέω ὁ διδαχή ὁ Νικολαΐτης ὁμοίως 16μετανοέω εἰ δέ μή ἔρχομαι σύ ταχύ καί πολεμέω μετά αὐτός ἐν ὁ ῥομφαία ὁ στόμα ἐγώ 17ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία ὁ νικάω δίδωμι αὐτός ὁ μάννα ὁ κρύπτω καί δίδωμι αὐτός ψῆφος λευκός καί ἐπί ὁ ψῆφος ὄνομα καινός γράφω ὅς οὐδείς εἴδω εἰ μή ὁ λαμβάνω

18καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Θυάτειρα ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ υἱός ὁ θεός ὁ ἔχω ὁ ὀφθαλμός αὐτός ὡς φλόξ πῦρ καί ὁ πούς αὐτός ὅμοιος χαλκολίβανον

19εἴδω σύ ὁ ἔργον καί ὁ ἀγάπη καί ὁ πίστις καί ὁ διακονία καί ὁ ὑπομονή καί ὁ ἔργον σύ ὁ ἔσχατος πλείων ὁ πρῶτος 20ἀλλά ἔχω κατά σύ ὅτι ἀφίημι ὁ γυνή Ἰεζαβήλ ὁ λέγω αὐτός προφῆτις καί διδάσκω καί πλανάω ὁ ἐμός δοῦλος πορνεύω καί φάγω εἰδωλόθυτον 21καί δίδωμι αὐτός χρόνος ἵνα μετανοέω καί οὐ θέλω μετανοέω ἐκ ὁ πορνεία αὐτός 22ὁράω βάλλω αὐτός εἰς κλίνη καί ὁ μοιχεύω μετά αὐτός εἰς θλῖψις μέγας ἐάν μή μετανοέω ἐκ ὁ ἔργον αὐτός 23καί ὁ τέκνον αὐτός ἀποκτείνω ἐν θάνατος καί γινώσκω πᾶς ὁ ἐκκλησία ὅτι ἐγώ εἰμί ὁ ἐρευνάω νεφρός καί καρδία καί δίδωμι ὑμεῖς ἕκαστος κατά ὁ ἔργον ὑμεῖς 24ὑμεῖς δέ λέγω ὁ λοιποί ὁ ἐν Θυάτειρα ὅσος οὐ ἔχω ὁ διδαχή οὗτος ὅστις οὐ γινώσκω ὁ βαθύς ὁ Σατανᾶς ὡς λέγω οὐ βάλλω ἐπί ὑμεῖς ἄλλος βάρος 25πλήν ὅς ἔχω κρατέω ἄχρι ὅς ἄν ἥκω 26καί ὁ νικάω καί ὁ τηρέω ἄχρι τέλος ὁ ἔργον ἐγώ δίδωμι αὐτός ἐξουσία ἐπί ὁ ἔθνος 27καί ποιμαίνω αὐτός ἐν ῥάβδος σιδήρεος ὡς ὁ σκεῦος ὁ κεραμικός συντρίβω ὡς κἀγώ λαμβάνω παρά ὁ πατήρ ἐγώ 28καί δίδωμι αὐτός ὁ ἀστήρ ὁ πρωϊνός 29ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 1
Top of Page
Top of Page