ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3
Revelation 3 Tischendorf
1καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Σάρδεις ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ ἔχω ὁ ἑπτά πνεῦμα ὁ θεός καί ὁ ἑπτά ἀστήρ εἴδω σύ ὁ ἔργον ὅτι ὄνομα ἔχω ὅτι ζάω καί νεκρός εἰμί 2γίνομαι γρηγορεύω καί στηρίζω ὁ λοιποί ὅς μέλλω ἀποθνήσκω οὐ γάρ εὑρίσκω σύ ὁ ἔργον πληρόω ἐνώπιον ὁ θεός ἐγώ 3μνημονεύω οὖν πῶς λαμβάνω καί ἀκούω καί τηρέω καί μετανοέω ἐάν οὖν μή γρηγορεύω ἥκω ὡς κλέπτης καί οὐ μή γινώσκω ποῖος ὥρα ἥκω ἐπί σύ 4ἀλλά ὀλίγος ἔχω ὄνομα ἐν Σάρδεις ὅς οὐ μολύνω ὁ ἱμάτιον αὐτός καί περιπατέω μετά ἐγώ ἐν λευκός ὅτι ἄξιος εἰμί 5ὁ νικάω οὕτω περιβάλλω ἐν ἱμάτιον λευκός καί οὐ μή ἐξαλείφω ὁ ὄνομα αὐτός ἐκ ὁ βίβλος ὁ ζωή καί ὁμολογέω ὁ ὄνομα αὐτός ἐνώπιον ὁ πατήρ ἐγώ καί ἐνώπιον ὁ ἄγγελος αὐτός 6ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία

7καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν φιλαδελφία ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός ὁ ἔχω ὁ κλείς Δαβίδ ὁ ἀνοίγω καί οὐδείς κλείω καί κλείω καί οὐδείς ἀνοίγω

8εἴδω σύ ὁ ἔργον ὁράω δίδωμι ἐνώπιον σύ θύρα ἀνοίγω ὅς οὐδείς δύναμαι κλείω αὐτός ὅτι μικρός ἔχω δύναμις καί τηρέω ἐγώ ὁ λόγος καί οὐ ἀρνέομαι ὁ ὄνομα ἐγώ 9ὁράω δίδωμι ἐκ ὁ συναγωγή ὁ Σατανᾶς ὁ λέγω ἑαυτοῦ Ἰουδαῖος εἰμί καί οὐ εἰμί ἀλλά ψεύδομαι ὁράω ποιέω αὐτός ἵνα ἥκω καί προσκυνέω ἐνώπιον ὁ πούς σύ καί γινώσκω ὅτι ἐγώ ἀγαπάω σύ 10ὅτι τηρέω ὁ λόγος ὁ ὑπομονή ἐγώ κἀγώ σύ τηρέω ἐκ ὁ ὥρα ὁ πειρασμός ὁ μέλλω ἔρχομαι ἐπί ὁ οἰκουμένη ὅλος πειράζω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ 11ἔρχομαι ταχύ κρατέω ὅς ἔχω ἵνα μηδείς λαμβάνω ὁ στέφανος σύ 12ὁ νικάω ποιέω αὐτός στῦλος ἐν ὁ ναός ὁ θεός ἐγώ καί ἔξω οὐ μή ἐξέρχομαι ἔτι καί γράφω ἐπί αὐτός ὁ ὄνομα ὁ θεός ἐγώ καί ὁ ὄνομα ὁ πόλις ὁ θεός ἐγώ ὁ καινός Ἱερουσαλήμ ὁ καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἀπό ὁ θεός ἐγώ καί ὁ ὄνομα ἐγώ ὁ καινός 13ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία

14καί ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Λαοδίκεια ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ ἀμήν ὁ μάρτυς ὁ πιστός καί ἀληθινός ὁ ἀρχή ὁ κτίσις ὁ θεός

15εἴδω σύ ὁ ἔργον ὅτι οὔτε ψυχρός εἰμί οὔτε ζεστός ὄφελον ψυχρός εἰμί ἤ ζεστός 16οὕτω ὅτι χλιαρός εἰμί καί οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρός μέλλω σύ ἐμέω ἐκ ὁ στόμα ἐγώ 17ὅτι λέγω ὅτι πλούσιος εἰμί καί πλουτέω καί οὐδείς χρεία ἔχω καί οὐ εἴδω ὅτι σύ εἰμί ὁ ταλαίπωρος καί ἐλεεινός καί πτωχός καί τυφλός καί γυμνός 18συμβουλεύω σύ ἀγοράζω παρά ἐγώ χρυσίον πυρόω ἐκ πῦρ ἵνα πλουτέω καί ἱμάτιον λευκός ἵνα περιβάλλω καί μή φανερόω ὁ αἰσχύνη ὁ γυμνότης σύ καί κολλούριον ἐγχρίω ὁ ὀφθαλμός σύ ἵνα βλέπω 19ἐγώ ὅσος ἐάν φιλέω ἐλέγχω καί παιδεύω ζηλόω οὖν καί μετανοέω 20ὁράω ἵστημι ἐπί ὁ θύρα καί κρούω ἐάν τὶς ἀκούω ὁ φωνή ἐγώ καί ἀνοίγω ὁ θύρα καί εἰσέρχομαι πρός αὐτός καί δειπνέω μετά αὐτός καί αὐτός μετά ἐγώ 21ὁ νικάω δίδωμι αὐτός καθίζω μετά ἐγώ ἐν ὁ θρόνος ἐγώ ὡς κἀγώ νικάω καί καθίζω μετά ὁ πατήρ ἐγώ ἐν ὁ θρόνος αὐτός 22ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 2
Top of Page
Top of Page