ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4
Philippians 4 Tischendorf
1ὥστε ἀδελφός ἐγώ ἀγαπητός καί ἐπιπόθητος χαρά καί στέφανος ἐγώ οὕτω στήκω ἐν κύριος ἀγαπητός

2Εὐοδία παρακαλέω καί Συντύχη παρακαλέω ὁ αὐτός φρονέω ἐν κύριος 3ναί ἐρωτάω καί σύ γνήσιος σύζυγος συλλαμβάνω αὐτός ὅστις ἐν ὁ εὐαγγέλιον συναθλέω ἐγώ μετά καί Κλήμης καί ὁ λοιποί συνεργός ἐγώ ὅς ὁ ὄνομα ἐν βίβλος ζωή

4χαίρω ἐν κύριος πάντοτε πάλιν ἐρέω χαίρω 5ὁ ἐπιεικής ὑμεῖς γινώσκω πᾶς ἄνθρωπος ὁ κύριος ἐγγύς 6μηδείς μεριμνάω ἀλλά ἐν πᾶς ὁ προσευχή καί ὁ δέησις μετά εὐχαριστία ὁ αἴτημα ὑμεῖς γνωρίζω πρός ὁ θεός 7καί ὁ εἰρήνη ὁ θεός ὁ ὑπερέχω πᾶς νοῦς φρουρέω ὁ καρδία ὑμεῖς καί ὁ νόημα ὑμεῖς ἐν Χριστός Ἰησοῦς

8ὁ λοιπόν ἀδελφός ὅσος εἰμί ἀληθής ὅσος σεμνός ὅσος δίκαιος ὅσος ἁγνός ὅσος προσφιλής ὅσος εὔφημος εἰ τὶς ἀρετή καί εἰ τὶς ἔπαινος οὗτος λογίζομαι 9ὅς καί μανθάνω καί παραλαμβάνω καί ἀκούω καί ὁράω ἐν ἐγώ οὗτος πράσσω καί ὁ θεός ὁ εἰρήνη εἰμί μετά ὑμεῖς

10χαίρω δέ ἐν κύριος μεγάλως ὅτι ἤδη ποτέ ἀναθάλλω ὁ ὑπέρ ἐγώ φρονέω ἐπί ὅς καί φρονέω ἀκαιρέομαι δέ 11οὐ ὅτι κατά ὑστέρησις λέγω ἐγώ γάρ μανθάνω ἐν ὅς εἰμί αὐτάρκης εἰμί 12εἴδω καί ταπεινόω εἴδω καί περισσεύω ἐν πᾶς καί ἐν πᾶς μυέω καί χορτάζω καί πεινάω καί περισσεύω καί ὑστερέω 13πᾶς ἰσχύω ἐν ὁ ἐνδυναμόω ἐγώ 14πλήν καλῶς ποιέω συγκοινωνέω ἐγώ ὁ θλῖψις

15εἴδω δέ καί ὑμεῖς Φιλιππήσιος ὅτι ἐν ἀρχή ὁ εὐαγγέλιον ὅτε ἐξέρχομαι ἀπό Μακεδονία οὐδείς ἐγώ ἐκκλησία κοινωνέω εἰς λόγος δόσις καί λῆμψις εἰ μή ὑμεῖς μόνος 16ὅτι καί ἐν Θεσσαλονίκη καί ἅπαξ καί δίς εἰς ὁ χρεία ἐγώ πέμπω 17οὐ ὅτι ἐπιζητέω ὁ δόμα ἀλλά ἐπιζητέω ὁ καρπός ὁ πλεονάζω εἰς λόγος ὑμεῖς 18ἀπέχω δέ πᾶς καί περισσεύω πληρόω δέχομαι παρά Ἐπαφρόδιτος ὁ παρά ὑμεῖς ὀσμή εὐωδία θυσία δεκτός εὐάρεστος ὁ θεός 19ὁ δέ θεός ἐγώ πληρόω πᾶς χρεία ὑμεῖς κατά ὁ πλοῦτος αὐτός ἐν δόξα ἐν Χριστός Ἰησοῦς 20ὁ δέ θεός καί πατήρ ἡμᾶς ὁ δόξα εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

21ἀσπάζομαι πᾶς ἅγιος ἐν Χριστός Ἰησοῦς ἀσπάζομαι ὑμεῖς ὁ σύν ἐγώ ἀδελφός 22ἀσπάζομαι ὑμεῖς πᾶς ὁ ἅγιος μάλιστα δέ ὁ ἐκ ὁ Καῖσαρ οἰκία 23ὁ χάρις ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστός μετά ὁ πνεῦμα ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Philippians 3
Top of Page
Top of Page