ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3
Philippians 3 Tischendorf
1ὁ λοιπόν ἀδελφός ἐγώ χαίρω ἐν κύριος ὁ αὐτός γράφω ὑμεῖς ἐγώ μέν οὐ ὀκνηρός ὑμεῖς δέ ἀσφαλής

2βλέπω ὁ κύων βλέπω ὁ κακός ἐργάτης βλέπω ὁ κατατομή 3ἡμᾶς γάρ εἰμί ὁ περιτομή ὁ πνεῦμα θεός λατρεύω καί καυχάομαι ἐν Χριστός Ἰησοῦς καί οὐ ἐν σάρξ πείθω 4καίπερ ἐγώ ἔχω πεποίθησις καί ἐν σάρξ εἰ τὶς δοκέω ἄλλος πείθω ἐν σάρξ ἐγώ μᾶλλον 5περιτομή ὀκταήμερος ἐκ γένος Ἰσραήλ φυλή Βενιαμίν Ἑβραῖος ἐκ Ἑβραῖος κατά νόμος Φαρισαῖος 6κατά ζῆλος διώκω ὁ ἐκκλησία κατά δικαιοσύνη ὁ ἐν νόμος γίνομαι ἄμεμπτος

7ὅστις εἰμί ἐγώ κέρδος οὗτος ἡγέομαι διά ὁ Χριστός ζημία 8ἀλλά μενοῦνγε καί ἡγέομαι πᾶς ζημία εἰμί διά ὁ ὑπερέχω ὁ γνῶσις Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἐγώ διά ὅς ὁ πᾶς ζημιόω καί ἡγέομαι σκύβαλον ἵνα Χριστός κερδαίνω 9καί εὑρίσκω ἐν αὐτός μή ἔχω ἐμός δικαιοσύνη ὁ ἐκ νόμος ἀλλά ὁ διά πίστις Χριστός ὁ ἐκ θεός δικαιοσύνη ἐπί ὁ πίστις 10ὁ γινώσκω αὐτός καί ὁ δύναμις ὁ ἀνάστασις αὐτός καί κοινωνία πάθημα αὐτός συμμορφόω ὁ θάνατος αὐτός 11εἴ-περ καταντάω εἰς ὁ ἐξανάστασις ὁ ἐκ νεκρός

12οὐ ὅτι ἤδη λαμβάνω ἤ ἤδη τελειόω διώκω δέ εἰ καταλαμβάνω ἐπί ὅς καί καταλαμβάνω ὑπό Χριστός Ἰησοῦς 13ἀδελφός ἐγώ ἐμαυτοῦ οὔπω λογίζομαι καταλαμβάνω 14εἷς δέ ὁ μέν ὀπίσω ἐπιλανθάνομαι ὁ δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτείνομαι κατά σκοπός διώκω εἰς ὁ βραβεῖον ὁ ἄνω κλῆσις ὁ θεός ἐν Χριστός Ἰησοῦς 15ὅσος οὖν τέλειος οὗτος φρονέω καί εἰ τὶς ἑτέρως φρονέω καί οὗτος ὁ θεός ὑμεῖς ἀποκαλύπτω 16πλήν εἰς ὅς φθάνω ὁ αὐτός στοιχέω

17συμμιμητής ἐγώ γίνομαι ἀδελφός καί σκοπέω ὁ οὕτω περιπατέω καθώς ἔχω τύπος ἡμᾶς 18πολύς γάρ περιπατέω ὅς πολλάκις λέγω ὑμεῖς νῦν δέ καί κλαίω λέγω ὁ ἐχθρός ὁ σταυρός ὁ Χριστός 19ὅς ὁ τέλος ἀπώλεια ὅς ὁ θεός ὁ κοιλία καί ὁ δόξα ἐν ὁ αἰσχύνη αὐτός ὁ ὁ ἐπίγειος φρονέω 20ἡμᾶς γάρ ὁ πολίτευμα ἐν οὐρανός ὑπάρχω ἐκ ὅς καί σωτήρ ἀπεκδέχομαι κύριος Ἰησοῦς Χριστός 21ὅς μετασχηματίζω ὁ σῶμα ὁ ταπείνωσις ἡμᾶς σύμμορφος ὁ σῶμα ὁ δόξα αὐτός κατά ὁ ἐνέργεια ὁ δύναμαι αὐτός καί ὑποτάσσω αὐτός ὁ πᾶς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Philippians 2
Top of Page
Top of Page