ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2
Philippians 2 Tischendorf
1εἰ τὶς οὖν παράκλησις ἐν Χριστός εἰ τὶς παραμύθιον ἀγάπη εἰ τὶς κοινωνία πνεῦμα εἰ τὶς σπλάγχνον καί οἰκτιρμός 2πληρόω ἐγώ ὁ χαρά ἵνα ὁ αὐτός φρονέω ὁ αὐτός ἀγάπη ἔχω σύμψυχος ὁ εἷς φρονέω 3μηδείς κατά ἐριθεία μηδέ κατά κενοδοξία ἀλλά ὁ ταπεινοφροσύνη ἀλλήλων ἡγέομαι ὑπερέχω ἑαυτοῦ 4μή ὁ ἑαυτοῦ ἕκαστος σκοπέω ἀλλά καί ὁ ἕτερος ἕκαστος 5οὗτος φρονέω ἐν ὑμεῖς ὅς καί ἐν Χριστός Ἰησοῦς 6ὅς ἐν μορφή θεός ὑπάρχω οὐ ἁρπαγμός ἡγέομαι ὁ εἰμί ἴσος θεός 7ἀλλά ἑαυτοῦ κενόω μορφή δοῦλος λαμβάνω ἐν ὁμοίωμα ἄνθρωπος γίνομαι καί σχῆμα εὑρίσκω ὡς ἄνθρωπος 8ταπεινόω ἑαυτοῦ γίνομαι ὑπήκοος μέχρι θάνατος θάνατος δέ σταυρός 9διό καί ὁ θεός αὐτός ὑπερυψόω καί χαρίζομαι αὐτός ὁ ὄνομα ὁ ὑπέρ πᾶς ὄνομα 10ἵνα ἐν ὁ ὄνομα Ἰησοῦς πᾶς γόνυ κάμπτω ἐπουράνιος καί ἐπίγειος καί καταχθόνιος 11καί πᾶς γλῶσσα ἐξομολογέω ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξα θεός πατήρ

12ὥστε ἀγαπητός ἐγώ καθώς πάντοτε ὑπακούω μή ὡς ἐν ὁ παρουσία ἐγώ μόνον ἀλλά νῦν πολύς μᾶλλον ἐν ὁ ἀπουσία ἐγώ μετά φόβος καί τρόμος ὁ ἑαυτοῦ σωτηρία κατεργάζομαι 13θεός γάρ εἰμί ὁ ἐνεργέω ἐν ὑμεῖς καί ὁ θέλω καί ὁ ἐνεργέω ὑπέρ ὁ εὐδοκία

14πᾶς ποιέω χωρίς γογγυσμός καί διαλογισμός 15ἵνα γίνομαι ἄμεμπτος καί ἀκέραιος τέκνον θεός ἄμωμος μέσος γενεά σκολιός καί διαστρέφω ἐν ὅς φαίνω ὡς φωστήρ ἐν κόσμος 16λόγος ζωή ἐπέχω εἰς καύχημα ἐγώ εἰς ἡμέρα Χριστός ὅτι οὐ εἰς κενός τρέχω οὐδέ εἰς κενός κοπιάω 17ἀλλά εἰ καί σπένδω ἐπί ὁ θυσία καί λειτουργία ὁ πίστις ὑμεῖς χαίρω καί συγχαίρω πᾶς ὑμεῖς 18ὁ δέ αὐτός καί ὑμεῖς χαίρω καί συγχαίρω ἐγώ

19ἐλπίζω δέ ἐν κύριος Ἰησοῦς Τιμόθεος ταχέως πέμπω ὑμεῖς ἵνα κἀγώ εὐψυχέω γινώσκω ὁ περί ὑμεῖς 20οὐδείς γάρ ἔχω ἰσόψυχος ὅστις γνησίως ὁ περί ὑμεῖς μεριμνάω 21ὁ πᾶς γάρ ὁ ἑαυτοῦ ζητέω οὐ ὁ Χριστός Ἰησοῦς 22ὁ δέ δοκιμή αὐτός γινώσκω ὅτι ὡς πατήρ τέκνον σύν ἐγώ δουλεύω εἰς ὁ εὐαγγέλιον 23οὗτος μέν οὖν ἐλπίζω πέμπω ὡς ἄν ἀφοράω ὁ περί ἐγώ ἐξαυτῆς 24πείθω δέ ἐν κύριος ὅτι καί αὐτός ταχέως ἔρχομαι

25ἀναγκαῖος δέ ἡγέομαι Ἐπαφρόδιτος ὁ ἀδελφός καί συνεργός καί συστρατιώτης ἐγώ ὑμεῖς δέ ἀπόστολος καί λειτουργός ὁ χρεία ἐγώ πέμπω πρός ὑμεῖς 26ἐπειδή ἐπιποθέω εἰμί πᾶς ὑμεῖς καί ἀδημονέω διότι ἀκούω ὅτι ἀσθενέω 27καί γάρ ἀσθενέω παραπλήσιον θάνατος ἀλλά ὁ θεός ἐλεέω αὐτός οὐ αὐτός δέ μόνος ἀλλά καί ἐγώ ἵνα μή λύπη ἐπί λύπη ἔχω 28σπουδαιοτέρως οὖν πέμπω αὐτός ἵνα ὁράω αὐτός πάλιν χαίρω κἀγώ ἀλυπότερος εἰμί 29προσδέχομαι οὖν αὐτός ἐν κύριος μετά πᾶς χαρά καί ὁ τοιοῦτος ἔντιμος ἔχω 30ὅτι διά ὁ ἔργον Χριστός μέχρι θάνατος ἐγγίζω παραβουλεύομαι ὁ ψυχή ἵνα ἀναπληρόω ὁ ὑμεῖς ὑστέρημα ὁ πρός ἐγώ λειτουργία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Philippians 1
Top of Page
Top of Page