ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1
Colossians 1 Tischendorf
1Παῦλος ἀπόστολος Χριστός Ἰησοῦς διά θέλημα θεός καί Τιμόθεος ὁ ἀδελφός 2ὁ ἐν Κολοσσαί ἅγιος καί πιστός ἀδελφός ἐν Χριστός χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ ἡμᾶς

3εὐχαριστέω ὁ θεός καί πατήρ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός πάντοτε περί ὑμεῖς προσεύχομαι 4ἀκούω ὁ πίστις ὑμεῖς ἐν Χριστός Ἰησοῦς καί ὁ ἀγάπη ὅς ἔχω εἰς πᾶς ὁ ἅγιος 5διά ὁ ἐλπίς ὁ ἀπόκειμαι ὑμεῖς ἐν ὁ οὐρανός ὅς προακούω ἐν ὁ λόγος ὁ ἀλήθεια ὁ εὐαγγέλιον 6ὁ πάρειμι εἰς ὑμεῖς καθώς καί ἐν πᾶς ὁ κόσμος εἰμί καρποφορέω καί αὐξάνω καθώς καί ἐν ὑμεῖς ἀπό ὅς ἡμέρα ἀκούω καί ἐπιγινώσκω ὁ χάρις ὁ θεός ἐν ἀλήθεια 7καθώς μανθάνω ἀπό Ἐπαφρᾶς ὁ ἀγαπητός σύνδουλος ἡμᾶς ὅς εἰμί πιστός ὑπέρ ὑμεῖς διάκονος ὁ Χριστός 8ὁ καί δηλόω ἡμᾶς ὁ ὑμεῖς ἀγάπη ἐν πνεῦμα

9διά οὗτος καί ἡμᾶς ἀπό ὅς ἡμέρα ἀκούω οὐ παύω ὑπέρ ὑμεῖς προσεύχομαι καί αἰτέω ἵνα πληρόω ὁ ἐπίγνωσις ὁ θέλημα αὐτός ἐν πᾶς σοφία καί σύνεσις πνευματικός 10περιπατέω ἀξίως ὁ κύριος εἰς πᾶς ἀρεσκεία ἐν πᾶς ἔργον ἀγαθός καρποφορέω καί αὐξάνω ὁ ἐπίγνωσις ὁ θεός 11ἐν πᾶς δύναμις δυναμόω κατά ὁ κράτος ὁ δόξα αὐτός εἰς πᾶς ὑπομονή καί μακροθυμία μετά χαρά 12εὐχαριστέω ὁ πατήρ ὁ ἱκανόω ὑμεῖς εἰς ὁ μερίς ὁ κλῆρος ὁ ἅγιος ἐν ὁ φῶς 13ὅς ῥύομαι ἡμᾶς ἐκ ὁ ἐξουσία ὁ σκότος καί μεθίστημι εἰς ὁ βασιλεία ὁ υἱός ὁ ἀγάπη αὐτός 14ἐν ὅς ἔχω ὁ ἀπολύτρωσις ὁ ἄφεσις ὁ ἁμαρτία 15ὅς εἰμί εἰκών ὁ θεός ὁ ἀόρατος πρωτότοκος πᾶς κτίσις 16ὅτι ἐν αὐτός κτίζω ὁ πᾶς ἐν ὁ οὐρανός καί ἐπί ὁ γῆ ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος εἴτε θρόνος εἴτε κυριότης εἴτε ἀρχή εἴτε ἐξουσία ὁ πᾶς διά αὐτός καί εἰς αὐτός κτίζω 17καί αὐτός εἰμί πρό πᾶς καί ὁ πᾶς ἐν αὐτός συνιστάω 18καί αὐτός εἰμί ὁ κεφαλή ὁ σῶμα ὁ ἐκκλησία ὅς εἰμί ἀρχή πρωτότοκος ἐκ ὁ νεκρός ἵνα γίνομαι ἐν πᾶς αὐτός πρωτεύω 19ὅτι ἐν αὐτός εὐδοκέω πᾶς ὁ πλήρωμα κατοικέω 20καί διά αὐτός ἀποκαταλλάσσω ὁ πᾶς εἰς αὐτός εἰρηνοποιέω διά ὁ αἷμα ὁ σταυρός αὐτός διά αὐτός εἴτε ὁ ἐπί ὁ γῆ εἴτε ὁ ἐν ὁ οὐρανός 21καί ὑμεῖς ποτέ εἰμί ἀπαλλοτριόω καί ἐχθρός ὁ διάνοια ἐν ὁ ἔργον ὁ πονηρός νυνί δέ ἀποκαταλλάσσω 22ἐν ὁ σῶμα ὁ σάρξ αὐτός διά ὁ θάνατος παρίστημι ὑμεῖς ἅγιος καί ἄμωμος καί ἀνέγκλητος κατενώπιον αὐτός 23εἴγε ἐπιμένω ὁ πίστις θεμελιόω καί ἑδραῖος καί μή μετακινέω ἀπό ὁ ἐλπίς ὁ εὐαγγέλιον ὅς ἀκούω ὁ κηρύσσω ἐν πᾶς κτίσις ὁ ὑπό ὁ οὐρανός ὅς γίνομαι ἐγώ Παῦλος διάκονος

24νῦν χαίρω ἐν ὁ πάθημα ὑπέρ ὑμεῖς καί ἀνταναπληρόω ὁ ὑστέρημα ὁ θλῖψις ὁ Χριστός ἐν ὁ σάρξ ἐγώ ὑπέρ ὁ σῶμα αὐτός ὅς εἰμί ὁ ἐκκλησία 25ὅς γίνομαι ἐγώ διάκονος κατά ὁ οἰκονομία ὁ θεός ὁ δίδωμι ἐγώ εἰς ὑμεῖς πληρόω ὁ λόγος ὁ θεός 26ὁ μυστήριον ὁ ἀποκρύπτω ἀπό ὁ αἰών καί ἀπό ὁ γενεά νῦν δέ φανερόω ὁ ἅγιος αὐτός 27ὅς θέλω ὁ θεός γνωρίζω τίς ὁ πλοῦτος ὁ δόξα ὁ μυστήριον οὗτος ἐν ὁ ἔθνος ὅς εἰμί Χριστός ἐν ὑμεῖς ὁ ἐλπίς ὁ δόξα 28ὅς ἡμᾶς καταγγέλλω νουθετέω πᾶς ἄνθρωπος καί διδάσκω πᾶς ἄνθρωπος ἐν πᾶς σοφία ἵνα παρίστημι πᾶς ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστός 29εἰς ὅς καί κοπιάω ἀγωνίζομαι κατά ὁ ἐνέργεια αὐτός ὁ ἐνεργέω ἐν ἐγώ ἐν δύναμις

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Philippians 4
Top of Page
Top of Page