ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2
Colossians 2 Tischendorf
1θέλω γάρ ὑμεῖς εἴδω ἡλίκος ἀγών ἔχω ὑπέρ ὑμεῖς καί ὁ ἐν Λαοδίκεια καί ὅσος οὐ ὁράω ὁ πρόσωπον ἐγώ ἐν σάρξ 2ἵνα παρακαλέω ὁ καρδία αὐτός συμβιβάζω ἐν ἀγάπη καί εἰς πᾶς πλοῦτος ὁ πληροφορία ὁ σύνεσις εἰς ἐπίγνωσις ὁ μυστήριον ὁ θεός Χριστός 3ἐν ὅς εἰμί πᾶς ὁ θησαυρός ὁ σοφία καί γνῶσις ἀπόκρυφος 4οὗτος λέγω ἵνα μηδείς ὑμεῖς παραλογίζομαι ἐν πιθανολογία 5εἰ γάρ καί ὁ σάρξ ἄπειμι ἀλλά ὁ πνεῦμα σύν ὑμεῖς εἰμί χαίρω καί βλέπω ὑμεῖς ὁ τάξις καί ὁ στερέωμα ὁ εἰς Χριστός πίστις ὑμεῖς

6ὡς οὖν παραλαμβάνω ὁ Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἐν αὐτός περιπατέω 7ῥιζόω καί ἐποικοδομέω ἐν αὐτός καί βεβαιόω ὁ πίστις καθώς διδάσκω περισσεύω ἐν εὐχαριστία

8βλέπω μή τὶς ὑμεῖς εἰμί ὁ συλαγωγέω διά ὁ φιλοσοφία καί κενός ἀπάτη κατά ὁ παράδοσις ὁ ἄνθρωπος κατά ὁ στοιχεῖον ὁ κόσμος καί οὐ κατά Χριστός 9ὅτι ἐν αὐτός κατοικέω πᾶς ὁ πλήρωμα ὁ θεότης σωματικῶς 10καί εἰμί ἐν αὐτός πληρόω ὅς εἰμί ὁ κεφαλή πᾶς ἀρχή καί ἐξουσία 11ἐν ὅς καί περιτέμνω περιτομή ἀχειροποίητος ἐν ὁ ἀπέκδυσις ὁ σῶμα ὁ σάρξ ἐν ὁ περιτομή ὁ Χριστός 12συνθάπτω αὐτός ἐν ὁ βάπτισμα ἐν ὅς καί συνεγείρω διά ὁ πίστις ὁ ἐνέργεια ὁ θεός ὁ ἐγείρω αὐτός ἐκ νεκρός 13καί ὑμεῖς νεκρός εἰμί ὁ παράπτωμα καί ὁ ἀκροβυστία ὁ σάρξ ὑμεῖς συζωοποιέω ὑμεῖς σύν αὐτός χαρίζομαι ἡμᾶς πᾶς ὁ παράπτωμα 14ἐξαλείφω ὁ κατά ἡμᾶς χειρόγραφον ὁ δόγμα ὅς εἰμί ὑπεναντίος ἡμᾶς καί αὐτός αἴρω ἐκ ὁ μέσος προσηλόω αὐτός ὁ σταυρός 15ἀπεκδύομαι ὁ ἀρχή καί ὁ ἐξουσία δειγματίζω ἐν παῤῥησία θριαμβεύω αὐτός ἐν αὐτός

16μή οὖν τὶς ὑμεῖς κρίνω ἐν βρῶσις ἤ ἐν πόσις ἤ ἐν μέρος ἑορτή ἤ νουμηνία ἤ σάββατον 17ὅς εἰμί σκιά ὁ μέλλω ὁ δέ σῶμα ὁ Χριστός 18μηδείς ὑμεῖς καταβραβεύω θέλω ἐν ταπεινοφροσύνη καί θρησκεία ὁ ἄγγελος ὅς ὁράω ἐμβατεύω εἰκῆ φυσιόω ὑπό ὁ νοῦς ὁ σάρξ αὐτός 19καί οὐ κρατέω ὁ κεφαλή ἐκ ὅς πᾶς ὁ σῶμα διά ὁ ἁφή καί σύνδεσμος ἐπιχορηγέω καί συμβιβάζω αὐξάνω ὁ αὔξησις ὁ θεός

20εἰ ἀποθνήσκω σύν Χριστός ἀπό ὁ στοιχεῖον ὁ κόσμος τίς ὡς ζάω ἐν κόσμος δογματίζω 21μή ἅπτομαι μηδέ γεύομαι μηδέ θιγγάνω 22ὅς εἰμί πᾶς εἰς φθορά ὁ ἀπόχρησις κατά ὁ ἔνταλμα καί διδασκαλία ὁ ἄνθρωπος 23ὅστις εἰμί λόγος μέν ἔχω σοφία ἐν ἐθελοθρησκεία καί ταπεινοφροσύνη καί ἀφειδία σῶμα οὐ ἐν τιμή τὶς πρός πλησμονή ὁ σάρξ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Colossians 1
Top of Page
Top of Page