ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3
Colossians 3 Tischendorf
1εἰ οὖν συνεγείρω ὁ Χριστός ὁ ἄνω ζητέω οὗ ὁ Χριστός εἰμί ἐν δεξιός ὁ θεός κάθημαι 2ὁ ἄνω φρονέω μή ὁ ἐπί ὁ γῆ 3ἀποθνήσκω γάρ καί ὁ ζωή ὑμεῖς κρύπτω σύν ὁ Χριστός ἐν ὁ θεός 4ὅταν ὁ Χριστός φανερόω ὁ ζωή ὑμεῖς τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτός φανερόω ἐν δόξα

5νεκρόω οὖν ὁ μέλος ὁ ἐπί ὁ γῆ πορνεία ἀκαθαρσία πάθος ἐπιθυμία κακός καί ὁ πλεονεξία ὅστις εἰμί εἰδωλολατρεία 6διά ὅς ἔρχομαι ὁ ὀργή ὁ θεός 7ἐν ὅς καί ὑμεῖς περιπατέω ποτέ ὅτε ζάω ἐν οὗτος 8νυνί δέ ἀποτίθημι καί ὑμεῖς ὁ πᾶς ὀργή θυμός κακία βλασφημία αἰσχρολογία ἐκ ὁ στόμα ὑμεῖς 9μή ψεύδομαι εἰς ἀλλήλων ἀπεκδύομαι ὁ παλαιός ἄνθρωπος σύν ὁ πρᾶξις αὐτός 10καί ἐνδύω ὁ νέος ὁ ἀνακαινόω εἰς ἐπίγνωσις κατά εἰκών ὁ κτίζω αὐτός 11ὅπου οὐ ἔνι Ἕλλην καί Ἰουδαῖος περιτομή καί ἀκροβυστία βάρβαρος Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλά ὁ πᾶς καί ἐν πᾶς Χριστός

12ἐνδύω οὖν ὡς ἐκλεκτός ὁ θεός ἅγιος καί ἀγαπάω σπλάγχνον οἰκτιρμός χρηστότης ταπεινοφροσύνη πραΰτης μακροθυμία 13ἀνέχομαι ἀλλήλων καί χαρίζομαι ἑαυτοῦ ἐάν τὶς πρός τὶς ἔχω μομφή καθώς καί ὁ Χριστός χαρίζομαι ὑμεῖς οὕτω καί ὑμεῖς 14ἐπί πᾶς δέ οὗτος ὁ ἀγάπη ὅς εἰμί σύνδεσμος ὁ τελειότης 15καί ὁ εἰρήνη ὁ Χριστός βραβεύω ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς εἰς ὅς καί καλέω ἐν εἷς σῶμα καί εὐχάριστος γίνομαι 16ὁ λόγος ὁ Χριστός ἐνοικέω ἐν ὑμεῖς πλουσίως ἐν πᾶς σοφία διδάσκω καί νουθετέω ἑαυτοῦ ψαλμός ὕμνος ᾠδή πνευματικός ἐν ὁ χάρις ᾄδω ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς ὁ θεός 17καί πᾶς ὅς τὶς ἄν ποιέω ἐν λόγος ἤ ἐν ἔργον πᾶς ἐν ὄνομα κύριος Ἰησοῦς εὐχαριστέω ὁ θεός πατήρ διά αὐτός

18ὁ γυνή ὑποτάσσω ὁ ἀνήρ ὡς ἀνήκω ἐν κύριος 19ὁ ἀνήρ ἀγαπάω ὁ γυνή καί μή πικραίνω πρός αὐτός

20ὁ τέκνον ὑπακούω ὁ γονεύς κατά πᾶς οὗτος γάρ εὐάρεστος εἰμί ἐν κύριος 21ὁ πατήρ μή ἐρεθίζω ὁ τέκνον ὑμεῖς ἵνα μή ἀθυμέω 22ὁ δοῦλος ὑπακούω κατά πᾶς ὁ κατά σάρξ κύριος μή ἐν ὀφθαλμοδουλεία ὡς ἀνθρωπάρεσκος ἀλλά ἐν ἁπλότης καρδία φοβέω ὁ κύριος 23ὅς ἐάν ποιέω ἐκ ψυχή ἐργάζομαι ὡς ὁ κύριος καί οὐ ἄνθρωπος 24εἴδω ὅτι ἀπό κύριος ἀπολαμβάνω ὁ ἀνταπόδοσις ὁ κληρονομία ὁ κύριος Χριστός δουλεύω 25ὁ γάρ ἀδικέω κομίζω ὅς ἀδικέω καί οὐ εἰμί προσωποληψία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Colossians 2
Top of Page
Top of Page