ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4
Colossians 4 Tischendorf
1ὁ κύριος ὁ δίκαιος καί ὁ ἰσότης ὁ δοῦλος παρέχω εἴδω ὅτι καί ὑμεῖς ἔχω κύριος ἐν οὐρανός

2ὁ προσευχή προσκαρτερέω γρηγορεύω ἐν αὐτός ἐν εὐχαριστία 3προσεύχομαι ἅμα καί περί ἡμᾶς ἵνα ὁ θεός ἀνοίγω ἡμᾶς θύρα ὁ λόγος λαλέω ὁ μυστήριον ὁ Χριστός διά ὅς καί δέω 4ἵνα φανερόω αὐτός ὡς δεῖ ἐγώ λαλέω

5ἐν σοφία περιπατέω πρός ὁ ἔξω ὁ καιρός ἐξαγοράζω 6ὁ λόγος ὑμεῖς πάντοτε ἐν χάρις ἅλας ἀρτύω εἴδω πῶς δεῖ ὑμεῖς εἷς ἕκαστος ἀποκρίνομαι

7ὁ κατά ἐγώ πᾶς γνωρίζω ὑμεῖς Τυχικός ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος καί σύνδουλος ἐν κύριος 8ὅς πέμπω πρός ὑμεῖς εἰς αὐτός οὗτος ἵνα γινώσκω ὁ περί ἡμᾶς καί παρακαλέω ὁ καρδία ὑμεῖς 9σύν Ὀνήσιμος ὁ πιστός καί ἀγαπητός ἀδελφός ὅς εἰμί ἐκ ὑμεῖς πᾶς ὑμεῖς γνωρίζω ὁ ὧδε

10ἀσπάζομαι ὑμεῖς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτος ἐγώ καί Μᾶρκος ὁ ἀνεψιός Βαρνάβας περί ὅς λαμβάνω ἐντολή ἐάν ἔρχομαι πρός ὑμεῖς δέχομαι αὐτός 11καί Ἰησοῦς ὁ λέγω Ἰοῦστος ὁ εἰμί ἐκ περιτομή οὗτος μόνος συνεργός εἰς ὁ βασιλεία ὁ θεός ὅστις γίνομαι ἐγώ παρηγορία 12ἀσπάζομαι ὑμεῖς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐκ ὑμεῖς δοῦλος Χριστός Ἰησοῦς πάντοτε ἀγωνίζομαι ὑπέρ ὑμεῖς ἐν ὁ προσευχή ἵνα ἵστημι τέλειος καί πληροφορέω ἐν πᾶς θέλημα ὁ θεός 13μαρτυρέω γάρ αὐτός ὅτι ἔχω πολύς πόνος ὑπέρ ὑμεῖς καί ὁ ἐν Λαοδίκεια καί ὁ ἐν Ἱεράπολις 14ἀσπάζομαι ὑμεῖς Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός καί Δημᾶς 15ἀσπάζομαι ὁ ἐν Λαοδίκεια ἀδελφός καί Νυμφᾶς καί ὁ κατά οἶκος αὐτός ἐκκλησία 16καί ὅταν ἀναγινώσκω παρά ὑμεῖς ὁ ἐπιστολή ποιέω ἵνα καί ἐν ὁ Λαοδικεύς ἐκκλησία ἀναγινώσκω καί ὁ ἐκ Λαοδίκεια ἵνα καί ὑμεῖς ἀναγινώσκω 17καί λέγω Ἄρχιππος βλέπω ὁ διακονία ὅς παραλαμβάνω ἐν κύριος ἵνα αὐτός πληρόω

18ὁ ἀσπασμός ὁ ἐμός χείρ Παῦλος μνημονεύω ἐγώ ὁ δεσμόν ὁ χάρις μετά ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Colossians 3
Top of Page
Top of Page