ΙΑΚΩΒΟΥ 4
James 4 Tischendorf
1πόθεν πόλεμος καί πόθεν μάχη ἐν ὑμεῖς οὐ ἐντεῦθεν ἐκ ὁ ἡδονή ὑμεῖς ὁ στρατεύομαι ἐν ὁ μέλος ὑμεῖς 2ἐπιθυμέω καί οὐ ἔχω φονεύω καί ζηλόω καί οὐ δύναμαι ἐπιτυγχάνω μάχομαι καί πολεμέω καί οὐ ἔχω διά ὁ μή αἰτέω ὑμεῖς 3αἰτέω καί οὐ λαμβάνω διότι κακῶς αἰτέω ἵνα ἐν ὁ ἡδονή ὑμεῖς δαπανάω 4μοιχαλίς οὐ εἴδω ὅτι ὁ φιλία ὁ κόσμος ἔχθρα εἰμί ὁ θεός ὅς ἐάν οὖν βούλομαι φίλος εἰμί ὁ κόσμος ἐχθρός ὁ θεός καθίστημι 5ἤ δοκέω ὅτι κενῶς ὁ γραφή λέγω πρός φθόνος ἐπιποθέω ὁ πνεῦμα ὅς κατοικέω ἐν ἡμᾶς 6μέγας δέ δίδωμι χάρις διό λέγω ὁ θεός ὑπερήφανος ἀντιτάσσομαι ταπεινός δέ δίδωμι χάρις 7ὑποτάσσω οὖν ὁ θεός ἀνθίστημι δέ ὁ διάβολος καί φεύγω ἀπό ὑμεῖς 8ἐγγίζω ὁ θεός καί ἐγγίζω ὑμεῖς καθαρίζω χείρ ἁμαρτωλός καί ἁγνίζω καρδία δίψυχος 9ταλαιπωρέω καί πενθέω κλαίω ὁ γέλως ὑμεῖς εἰς πένθος μεταστρέφω καί ὁ χαρά εἰς κατήφεια 10ταπεινόω ἐνώπιον κύριος καί ὑψόω ὑμεῖς

11μή καταλαλέω ἀλλήλων ἀδελφός ὁ καταλαλέω ἀδελφός ἤ κρίνω ὁ ἀδελφός αὐτός καταλαλέω νόμος καί κρίνω νόμος εἰ δέ νόμος κρίνω οὐ εἰμί ποιητής νόμος ἀλλά κριτής 12εἷς εἰμί ὁ νομοθέτης καί κριτής ὁ δύναμαι σώζω καί ἀπόλλυμι σύ δέ τίς εἰμί ὁ κρίνω ὁ πλησίον

13ἄγω νῦν ὁ λέγω σήμερον ἤ αὔριον πορεύομαι εἰς ὅδε ὁ πόλις καί ποιέω ἐκεῖ ἐνιαυτός καί ἐμπορεύομαι καί κερδαίνω 14ὅστις οὐ ἐπίσταμαι ὁ ὁ αὔριον ποῖος γάρ ὁ ζωή ὑμεῖς ἀτμίς γάρ εἰμί ὁ πρός ὀλίγος φαίνω ἔπειτα καί ἀφανίζω 15ἀντί ὁ λέγω ὑμεῖς ἐάν ὁ κύριος θέλω καί ζάω καί ποιέω οὗτος ἤ ἐκεῖνος 16νῦν δέ καυχάομαι ἐν ὁ ἀλαζονεία ὑμεῖς πᾶς καύχησις τοιοῦτος πονηρός εἰμί 17εἴδω οὖν καλός ποιέω καί μή ποιέω ἁμαρτία αὐτός εἰμί

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
James 3
Top of Page
Top of Page