ΙΑΚΩΒΟΥ 5
James 5 Tischendorf
1ἄγω νῦν ὁ πλούσιος κλαίω ὀλολύζω ἐπί ὁ ταλαιπωρία ὑμεῖς ὁ ἐπέρχομαι 2ὁ πλοῦτος ὑμεῖς σήπω καί ὁ ἱμάτιον ὑμεῖς σητόβρωτος γίνομαι 3ὁ χρυσός ὑμεῖς καί ὁ ἄργυρος κατιόω καί ὁ ἰός αὐτός εἰς μαρτύριον ὑμεῖς εἰμί καί φάγω ὁ σάρξ ὑμεῖς ὡς πῦρ θησαυρίζω ἐν ἔσχατος ἡμέρα 4ὁράω ὁ μισθός ὁ ἐργάτης ὁ ἀμάω ὁ χώρα ὑμεῖς ὁ ἀποστερέω ἀπό ὑμεῖς κράζω καί ὁ βοή ὁ θερίζω εἰς ὁ οὖς κύριος σαβαώθ εἰσέρχομαι 5τρυφάω ἐπί ὁ γῆ καί σπαταλάω τρέφω ὁ καρδία ὑμεῖς ἐν ἡμέρα σφαγή 6καταδικάζω φονεύω ὁ δίκαιος οὐ ἀντιτάσσομαι ὑμεῖς

7μακροθυμέω οὖν ἀδελφός ἕως ὁ παρουσία ὁ κύριος ὁράω ὁ γεωργός ἐκδέχομαι ὁ τίμιος καρπός ὁ γῆ μακροθυμέω ἐπί αὐτός ἕως λαμβάνω πρώϊμος καί ὄψιμος 8μακροθυμέω καί ὑμεῖς στηρίζω ὁ καρδία ὑμεῖς ὅτι ὁ παρουσία ὁ κύριος ἐγγίζω 9μή στενάζω κατά ἀλλήλων ἀδελφός ἵνα μή κρίνω ὁράω ὁ κριτής πρό ὁ θύρα ἵστημι 10ὑπόδειγμα λαμβάνω ἀδελφός ὁ κακοπάθεια καί ὁ μακροθυμία ὁ προφήτης ὅς λαλέω ἐν ὁ ὄνομα κύριος 11ὁράω μακαρίζω ὁ ὑπομένω ὁ ὑπομονή Ἰώβ ἀκούω καί ὁ τέλος κύριος ὁράω ὅτι πολύσπλαγχνος εἰμί ὁ κύριος καί οἰκτίρμων

12πρό πᾶς δέ ἀδελφός ἐγώ μή ὀμνύω μήτε ὁ οὐρανός μήτε ὁ γῆ μήτε ἄλλος τὶς ὅρκος εἰμί δέ ὑμεῖς ὁ ναί ναί καί ὁ οὐ οὐ ἵνα μή ὑπό κρίσις πίπτω

13κακοπαθέω τὶς ἐν ὑμεῖς προσεύχομαι εὐθυμέω τὶς ψάλλω 14ἀσθενέω τὶς ἐν ὑμεῖς προσκαλέομαι ὁ πρεσβύτερος ὁ ἐκκλησία καί προσεύχομαι ἐπί αὐτός ἀλείφω ἔλαιον ἐν ὁ ὄνομα ὁ κύριος 15καί ὁ εὐχή ὁ πίστις σώζω ὁ κάμνω καί ἐγείρω αὐτός ὁ κύριος κἄν ἁμαρτία εἰμί ποιέω ἀφίημι αὐτός 16ἐξομολογέω οὖν ἀλλήλων ὁ ἁμαρτία καί εὔχομαι ὑπέρ ἀλλήλων ὅπως ἰάομαι πολύς ἰσχύω δέησις δίκαιος ἐνεργέω 17Ἡλίας ἄνθρωπος εἰμί ὁμοιοπαθής ἡμᾶς καί προσευχή προσεύχομαι ὁ μή βρέχω καί οὐ βρέχω ἐπί ὁ γῆ ἐνιαυτός τρεῖς καί μήν ἕξ 18καί πάλιν προσεύχομαι καί ὁ οὐρανός δίδωμι ὑετός καί ὁ γῆ βλαστάνω ὁ καρπός αὐτός

19ἀδελφός ἐγώ ἐάν τὶς ἐν ὑμεῖς πλανάω ἀπό ὁ ἀλήθεια καί ἐπιστρέφω τὶς αὐτός 20γινώσκω ὅτι ὁ ἐπιστρέφω ἁμαρτωλός ἐκ πλάνη ὁδός αὐτός σώζω ψυχή αὐτός ἐκ θάνατος καί καλύπτω πλῆθος ἁμαρτία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
James 4
Top of Page
Top of Page