ΙΑΚΩΒΟΥ 3
James 3 Tischendorf
1μή πολύς διδάσκαλος γίνομαι ἀδελφός ἐγώ εἴδω ὅτι μέγας κρίμα λαμβάνω 2πολύς γάρ πταίω ἅπας εἰ τὶς ἐν λόγος οὐ πταίω οὗτος τέλειος ἀνήρ δυνατός χαλιναγωγέω καί ὅλος ὁ σῶμα 3εἰ δέ ὁ ἵππος ὁ χαλινός εἰς ὁ στόμα βάλλω εἰς ὁ πείθω αὐτός ἡμᾶς καί ὅλος ὁ σῶμα αὐτός μετάγω 4ὁράω καί ὁ πλοῖον τηλικοῦτος εἰμί καί ὑπό ἄνεμος σκληρός ἐλαύνω μετάγω ὑπό ἐλάχιστος πηδάλιον ὅπου ὁ ὁρμή ὁ εὐθύνω βούλομαι 5οὕτω καί ὁ γλῶσσα μικρός μέλος εἰμί καί μέγας μεγαλαυχέω ὁράω ἡλίκος πῦρ ἡλίκος ὕλη ἀνάπτω 6ὁ γλῶσσα πῦρ ὁ κόσμος ὁ ἀδικία ὁ γλῶσσα καθίστημι ἐν ὁ μέλος ἡμᾶς ὁ σπιλόω ὅλος ὁ σῶμα καί φλογίζω ὁ τροχός ὁ γένεσις καί φλογίζω ὑπό ὁ γέεννα 7πᾶς γάρ φύσις θηρίον τέ καί πετεινόν ἑρπετόν τέ καί ἐνάλιος δαμάζω καί δαμάζω ὁ φύσις ὁ ἀνθρώπινος 8ὁ δέ γλῶσσα οὐδείς δύναμαι ἄνθρωπος δαμάζω ἀκατάστατος κακός μεστός ἰός θανατήφορος 9ἐν αὐτός εὐλογέω ὁ κύριος καί πατήρ καί ἐν αὐτός καταράομαι ὁ ἄνθρωπος ὁ κατά ὁμοίωσις θεός γίνομαι 10ἐκ ὁ αὐτός στόμα ἐξέρχομαι εὐλογία καί κατάρα οὐ χρή ἀδελφός ἐγώ οὗτος οὕτω γίνομαι 11μήτι ὁ πηγή ἐκ ὁ αὐτός ὀπή βρύω ὁ γλυκύς καί ὁ πικρός 12μή δύναμαι ἀδελφός ἐγώ συκῆ ἐλαία ποιέω ἤ ἄμπελος σῦκον οὔτε ἁλυκός γλυκύς ποιέω ὕδωρ

13τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν ὑμεῖς δεικνύω ἐκ ὁ καλός ἀναστροφή ὁ ἔργον αὐτός ἐν πραΰτης σοφία 14εἰ δέ ζῆλος πικρός ἔχω καί ἐριθεία ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς μή κατακαυχάομαι ὁ ἀλήθεια καί ψεύδομαι 15οὐ εἰμί οὗτος ὁ σοφία ἄνωθεν κατέρχομαι ἀλλά ἐπίγειος ψυχικός δαιμονιώδης 16ὅπου γάρ ζῆλος καί ἐριθεία ἐκεῖ ἀκαταστασία καί πᾶς φαῦλος πρᾶγμα 17ὁ δέ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μέν ἁγνός εἰμί ἔπειτα εἰρηνικός ἐπιεικής εὐπειθής μεστός ἔλεος καί καρπός ἀγαθός ἀδιάκριτος ἀνυπόκριτος 18καρπός δέ δικαιοσύνη ἐν εἰρήνη σπείρω ὁ ποιέω εἰρήνη

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
James 2
Top of Page
Top of Page