ΙΑΚΩΒΟΥ 2
James 2 Tischendorf
1ἀδελφός ἐγώ μή ἐν προσωποληψία ἔχω ὁ πίστις ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ὁ δόξα 2ἐάν γάρ εἰσέρχομαι εἰς συναγωγή ὑμεῖς ἀνήρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθής λαμπρός εἰσέρχομαι δέ καί πτωχός ἐν ῥυπαρός ἐσθής 3καί ἐπιβλέπω ἐπί ὁ φορέω ὁ ἐσθής ὁ λαμπρός καί λέγω σύ κάθημαι ὧδε καλῶς καί ὁ πτωχός λέγω σύ ἵστημι ἐκεῖ ἤ κάθημαι ὑπό ὁ ὑποπόδιον ἐγώ 4οὐ διακρίνω ἐν ἑαυτοῦ καί γίνομαι κριτής διαλογισμός πονηρός 5ἀκούω ἀδελφός ἐγώ ἀγαπητός οὐ ὁ θεός ἐκλέγομαι ὁ πτωχός ὁ κόσμος πλούσιος ἐν πίστις καί κληρονόμος ὁ βασιλεία ὅς ἐπαγγέλλω ὁ ἀγαπάω αὐτός 6ὑμεῖς δέ ἀτιμάζω ὁ πτωχός οὐ ὁ πλούσιος καταδυναστεύω ὑμεῖς καί αὐτός ἑλκύω ὑμεῖς εἰς κριτήριον 7οὐ αὐτός βλασφημέω ὁ καλός ὄνομα ὁ ἐπικαλέομαι ἐπί ὑμεῖς

8εἰ μέντοι νόμος τελέω βασιλικός κατά ὁ γραφή ἀγαπάω ὁ πλησίον σύ ὡς σεαυτοῦ καλῶς ποιέω 9εἰ δέ προσωποληπτέω ἁμαρτία ἐργάζομαι ἐλέγχω ὑπό ὁ νόμος ὡς παραβάτης 10ὅστις γάρ ὅλος ὁ νόμος τηρέω πταίω δέ ἐν εἷς γίνομαι πᾶς ἔνοχος 11ὁ γάρ λέγω μή μοιχεύω λέγω καί μή φονεύω εἰ δέ οὐ μοιχεύω φονεύω δέ γίνομαι παραβάτης νόμος 12οὕτω λαλέω καί οὕτω ποιέω ὡς διά νόμος ἐλευθερία μέλλω κρίνω 13ὁ γάρ κρίσις ἀνίλεως ὁ μή ποιέω ἔλεος κατακαυχάομαι ἔλεος κρίσις

14τίς ὁ ὄφελος ἀδελφός ἐγώ ἐάν πίστις λέγω τὶς ἔχω ἔργον δέ μή ἔχω μή δύναμαι ὁ πίστις σώζω αὐτός 15ἐάν ἀδελφός ἤ ἀδελφή γυμνός ὑπάρχω καί λείπω ὁ ἐφήμερος τροφή 16λέγω δέ τὶς αὐτός ἐκ ὑμεῖς ὑπάγω ἐν εἰρήνη θερμαίνω καί χορτάζω μή δίδωμι δέ αὐτός ὁ ἐπιτήδειος ὁ σῶμα τίς ὁ ὄφελος 17οὕτω καί ὁ πίστις ἐάν μή ἔχω ἔργον νεκρός εἰμί κατά ἑαυτοῦ

18ἀλλά ἐρέω τὶς σύ πίστις ἔχω κἀγώ ἔργον ἔχω δεικνύω ἐγώ ὁ πίστις σύ χωρίς ὁ ἔργον κἀγώ σύ δεικνύω ἐκ ὁ ἔργον ἐγώ ὁ πίστις 19σύ πιστεύω ὅτι εἷς εἰμί ὁ θεός καλῶς ποιέω καί ὁ δαιμόνιον πιστεύω καί φρίσσω 20θέλω δέ γινώσκω ὦ ἄνθρωπος κενός ὅτι ὁ πίστις χωρίς ὁ ἔργον ἀργός εἰμί 21Ἀβραάμ ὁ πατήρ ἡμᾶς οὐ ἐκ ἔργον δικαιόω ἀναφέρω Ἰσαάκ ὁ υἱός αὐτός ἐπί ὁ θυσιαστήριον 22βλέπω ὅτι ὁ πίστις συνεργέω ὁ ἔργον αὐτός καί ἐκ ὁ ἔργον ὁ πίστις τελειόω 23καί πληρόω ὁ γραφή ὁ λέγω πιστεύω δέ Ἀβραάμ ὁ θεός καί λογίζομαι αὐτός εἰς δικαιοσύνη καί φίλος θεός καλέω 24ὁράω ὅτι ἐκ ἔργον δικαιόω ἄνθρωπος καί οὐ ἐκ πίστις μόνον 25ὁμοίως δέ καί Ῥαάβ ὁ πόρνη οὐ ἐκ ἔργον δικαιόω ὑποδέχομαι ὁ ἄγγελος καί ἕτερος ὁδός ἐκβάλλω 26ὥσπερ γάρ ὁ σῶμα χωρίς πνεῦμα νεκρός εἰμί οὕτω καί ὁ πίστις χωρίς ἔργον νεκρός εἰμί

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
James 1
Top of Page
Top of Page