ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8
Hebrews 8 Tischendorf
1κεφάλαιον δέ ἐπί ὁ λέγω τοιοῦτος ἔχω ἀρχιερεύς ὅς καθίζω ἐν δεξιός ὁ θρόνος ὁ μεγαλωσύνη ἐν ὁ οὐρανός 2ὁ ἅγιος λειτουργός καί ὁ σκηνή ὁ ἀληθινός ὅς πήγνυμι ὁ κύριος οὐ ἄνθρωπος 3πᾶς γάρ ἀρχιερεύς εἰς ὁ προσφέρω δῶρον τέ καί θυσία καθίστημι ὅθεν ἀναγκαῖος ἔχω τὶς καί οὗτος ὅς προσφέρω 4εἰ μέν οὖν εἰμί ἐπί γῆ οὐδέ ἄν εἰμί ἱερεύς εἰμί ὁ προσφέρω κατά νόμος ὁ δῶρον 5ὅστις ὑπόδειγμα καί σκιά λατρεύω ὁ ἐπουράνιος καθώς χρηματίζω Μωσεύς μέλλω ἐπιτελέω ὁ σκηνή ὁράω γάρ φημί ποιέω πᾶς κατά ὁ τύπος ὁ δεικνύω σύ ἐν ὁ ὄρος 6νυνί δέ διάφορος τυγχάνω λειτουργία ὅσος καί κρείττων εἰμί διαθήκη μεσίτης ὅστις ἐπί κρείττων ἐπαγγελία νομοθετέω

7εἰ γάρ ὁ πρῶτος ἐκεῖνος εἰμί ἄμεμπτος οὐ ἄν δεύτερος ζητέω τόπος 8μέμφομαι γάρ αὐτός λέγω ὁράω ἡμέρα ἔρχομαι λέγω κύριος καί συντελέω ἐπί ὁ οἶκος Ἰσραήλ καί ἐπί ὁ οἶκος Ἰουδά διαθήκη καινός 9οὐ κατά ὁ διαθήκη ὅς ποιέω ὁ πατήρ αὐτός ἐν ἡμέρα ἐπιλαμβάνομαι ἐγώ ὁ χείρ αὐτός ἐξάγω αὐτός ἐκ γῆ Αἴγυπτος ὅτι αὐτός οὐ ἐμμένω ἐν ὁ διαθήκη ἐγώ κἀγώ ἀμελέω αὐτός λέγω κύριος 10ὅτι οὗτος ὁ διαθήκη ὅς διατίθεμαι ὁ οἶκος Ἰσραήλ μετά ὁ ἡμέρα ἐκεῖνος λέγω κύριος δίδωμι νόμος ἐγώ εἰς ὁ διάνοια αὐτός καί ἐπί καρδία αὐτός ἐπιγράφω αὐτός καί εἰμί αὐτός εἰς θεός καί αὐτός εἰμί ἐγώ εἰς λαός 11καί οὐ μή διδάσκω ἕκαστος ὁ πολίτης αὐτός καί ἕκαστος ὁ ἀδελφός αὐτός λέγω γινώσκω ὁ κύριος ὅτι πᾶς εἴδω ἐγώ ἀπό μικρός ἕως μέγας αὐτός 12ὅτι ἵλεως εἰμί ὁ ἀδικία αὐτός καί ὁ ἁμαρτία αὐτός οὐ μή μνάομαι ἔτι 13ἐν ὁ λέγω καινός παλαιόω ὁ πρῶτος ὁ δέ παλαιόω καί γηράσκω ἐγγύς ἀφανισμός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 7
Top of Page
Top of Page