ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7
Hebrews 7 Tischendorf
1οὗτος γάρ ὁ Μελχισέδεκ βασιλεύς Σαλήμ ἱερεύς ὁ θεός ὁ ὕψιστος ὁ συναντάω Ἀβραάμ ὑποστρέφω ἀπό ὁ κοπή ὁ βασιλεύς καί εὐλογέω αὐτός 2ὅς καί δεκάτη ἀπό πᾶς μερίζω Ἀβραάμ πρῶτον μέν ἑρμηνεύω βασιλεύς δικαιοσύνη ἔπειτα δέ καί βασιλεύς Σαλήμ ὅς εἰμί βασιλεύς εἰρήνη 3ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος μήτε ἀρχή ἡμέρα μήτε ζωή τέλος ἔχω ἀφομοιόω δέ ὁ υἱός ὁ θεός μένω ἱερεύς εἰς ὁ διηνεκής

4θεωρέω δέ πηλίκος οὗτος ὅς καί δεκάτη Ἀβραάμ δίδωμι ἐκ ὁ ἀκροθίνιον ὁ πατριάρχης 5καί ὁ μέν ἐκ ὁ υἱός Λευΐ ὁ ἱερατεία λαμβάνω ἐντολή ἔχω ἀποδεκατόω ὁ λαός κατά ὁ νόμος οὗτος εἰμί ὁ ἀδελφός αὐτός καίπερ ἐξέρχομαι ἐκ ὁ ὀσφῦς Ἀβραάμ 6ὁ δέ μή γενεαλογέω ἐκ αὐτός δεκατόω Ἀβραάμ καί ὁ ἔχω ὁ ἐπαγγελία εὐλογέω 7χωρίς δέ πᾶς ἀντιλογία ὁ ἐλάσσων ὑπό ὁ κρείττων εὐλογέω 8καί ὧδε μέν δεκάτη ἀποθνήσκω ἄνθρωπος λαμβάνω ἐκεῖ δέ μαρτυρέω ὅτι ζάω 9καί ὡς ἔπος λέγω διά Ἀβραάμ καί Λευΐς ὁ δεκάτη λαμβάνω δεκατόω 10ἔτι γάρ ἐν ὁ ὀσφῦς ὁ πατήρ εἰμί ὅτε συναντάω αὐτός ὁ Μελχισέδεκ

11εἰ μέν οὖν τελείωσις διά ὁ Λευϊτικός ἱερωσύνη εἰμί ὁ λαός γάρ ἐπί αὐτός νομοθετέω τίς ἔτι χρεία κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ ἕτερος ἀνίστημι ἱερεύς καί οὐ κατά ὁ τάξις Ἀαρών λέγω 12μετατίθημι γάρ ὁ ἱερωσύνη ἐκ ἀνάγκη καί νόμος μετάθεσις γίνομαι 13ἐπί ὅς γάρ λέγω οὗτος φυλή ἕτερος μετέχω ἀπό ὅς οὐδείς προσέχω ὁ θυσιαστήριον 14πρόδηλος γάρ ὅτι ἐκ Ἰουδά ἀνατέλλω ὁ κύριος ἡμᾶς εἰς ὅς φυλή περί ἱερεύς οὐδείς Μωσεύς λαλέω

15καί περισσότερον ἔτι κατάδηλος εἰμί εἰ κατά ὁ ὁμοιότης Μελχισέδεκ ἀνίστημι ἱερεύς ἕτερος 16ὅς οὐ κατά νόμος ἐντολή σάρκινος γίνομαι ἀλλά κατά δύναμις ζωή ἀκατάλυτος 17μαρτυρέω γάρ ὅτι σύ ἱερεύς εἰς ὁ αἰών κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ 18ἀθέτησις μέν γάρ γίνομαι προάγω ἐντολή διά ὁ αὐτός ἀσθενής καί ἀνωφελής 19οὐδείς γάρ τελειόω ὁ νόμος ἐπεισαγωγή δέ κρείττων ἐλπίς διά ὅς ἐγγίζω ὁ θεός

20καί κατά ὅσος οὐ χωρίς ὁρκωμοσία ὁ μέν γάρ χωρίς ὁρκωμοσία εἰμί ἱερεύς γίνομαι 21ὁ δέ μετά ὁρκωμοσία διά ὁ λέγω πρός αὐτός ὀμνύω κύριος καί οὐ μεταμέλλομαι σύ ἱερεύς εἰς ὁ αἰών 22κατά τοσοῦτος καί κρείττων διαθήκη γίνομαι ἔγγυος Ἰησοῦς

23καί ὁ μέν πλείων εἰμί γίνομαι ἱερεύς διά ὁ θάνατος κωλύω παραμένω 24ὁ δέ διά ὁ μένω αὐτός εἰς ὁ αἰών ἀπαράβατος ἔχω ὁ ἱερωσύνη 25ὅθεν καί σώζω εἰς ὁ παντελής δύναμαι ὁ προσέρχομαι διά αὐτός ὁ θεός πάντοτε ζάω εἰς ὁ ἐντυγχάνω ὑπέρ αὐτός

26τοιοῦτος γάρ ὑμεῖς καί πρέπω ἀρχιερεύς ὅσιος ἄκακος ἀμίαντος χωρίζω ἀπό ὁ ἁμαρτωλός καί ὑψηλός ὁ οὐρανός γίνομαι 27ὅς οὐ ἔχω κατά ἡμέρα ἀνάγκη ὥσπερ ὁ ἀρχιερεύς πρότερον ὑπέρ ὁ ἴδιος ἁμαρτία θυσία ἀναφέρω ἔπειτα ὁ ὁ λαός οὗτος γάρ ποιέω ἐφάπαξ ἑαυτοῦ προσφέρω 28ὁ νόμος γάρ ἄνθρωπος καθίστημι ἀρχιερεύς ἔχω ἀσθένεια ὁ λόγος δέ ὁ ὁρκωμοσία ὁ μετά ὁ νόμος υἱός εἰς ὁ αἰών τελειόω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 6
Top of Page
Top of Page