ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 6
Hebrews 6 Tischendorf
1διό ἀφίημι ὁ ὁ ἀρχή ὁ Χριστός λόγος ἐπί ὁ τελειότης φέρω μή πάλιν θεμέλιος καταβάλλω μετάνοια ἀπό νεκρός ἔργον καί πίστις ἐπί θεός 2βαπτισμός διδαχή ἐπίθεσις τέ χείρ ἀνάστασις τέ νεκρός καί κρίμα αἰώνιος 3καί οὗτος ποιέω ἐάν ἐπιτρέπω ὁ θεός 4ἀδύνατος γάρ ὁ ἅπαξ φωτίζω γεύομαι τέ ὁ δωρεά ὁ ἐπουράνιος καί μέτοχος γίνομαι πνεῦμα ἅγιος 5καί καλός γεύομαι θεός ῥῆμα δύναμις τέ μέλλω αἰών 6καί παραπίπτω πάλιν ἀνακαινίζω εἰς μετάνοια ἀνασταυρόω ἑαυτοῦ ὁ υἱός ὁ θεός καί παραδειγματίζω 7γῆ γάρ ὁ πίνω ὁ ἐπί αὐτός ἔρχομαι πολλάκις ὑετός καί τίκτω βοτάνη εὔθετος ἐκεῖνος διά ὅς καί γεωργέω μεταλαμβάνω εὐλογία ἀπό ὁ θεός 8ἐκφέρω δέ ἄκανθα καί τρίβολος ἀδόκιμος καί κατάρα ἐγγύς ὅς ὁ τέλος εἰς καῦσις

9πείθω δέ περί ὑμεῖς ἀγαπητός ὁ κρεῖσσον καί ἔχω σωτηρία εἰ καί οὕτω λαλέω 10οὐ γάρ ἄδικος ὁ θεός ἐπιλανθάνομαι ὁ ἔργον ὑμεῖς καί ὁ ἀγάπη ὅς ἐνδείκνυμι εἰς ὁ ὄνομα αὐτός διακονέω ὁ ἅγιος καί διακονέω 11ἐπιθυμέω δέ ἕκαστος ὑμεῖς ὁ αὐτός ἐνδείκνυμι σπουδή πρός ὁ πληροφορία ὁ ἐλπίς ἄχρι τέλος 12ἵνα μή νωθρός γίνομαι μιμητής δέ ὁ διά πίστις καί μακροθυμία κληρονομέω ὁ ἐπαγγελία

13ὁ γάρ Ἀβραάμ ἐπαγγέλλω ὁ θεός ἐπεί κατά οὐδείς ἔχω μέγας ὀμνύω ὀμνύω κατά ἑαυτοῦ 14λέγω εἰ μήν εὐλογέω εὐλογέω σύ καί πληθύνω πληθύνω σύ 15καί οὕτω μακροθυμέω ἐπιτυγχάνω ὁ ἐπαγγελία 16ἄνθρωπος γάρ κατά ὁ μέγας ὀμνύω καί πᾶς αὐτός ἀντιλογία πέρας εἰς βεβαίωσις ὁ ὅρκος 17ἐν ὅς περισσότερον βούλομαι ὁ θεός ἐπιδείκνυμι ὁ κληρονόμος ὁ ἐπαγγελία ὁ ἀμετάθετος ὁ βουλή αὐτός μεσιτεύω ὅρκος 18ἵνα διά δύο πρᾶγμα ἀμετάθετος ἐν ὅς ἀδύνατος ψεύδομαι ὁ θεός ἰσχυρός παράκλησις ἔχω ὁ καταφεύγω κρατέω ὁ πρόκειμαι ἐλπίς 19ὅς ὡς ἄγκυρα ἔχω ὁ ψυχή ἀσφαλής τέ καί βέβαιος καί εἰσέρχομαι εἰς ὁ ἐσώτερος ὁ καταπέτασμα 20ὅπου πρόδρομος ὑπέρ ἡμᾶς εἰσέρχομαι Ἰησοῦς κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ ἀρχιερεύς γίνομαι εἰς ὁ αἰών

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 5
Top of Page
Top of Page