ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5
Hebrews 5 Tischendorf
1πᾶς γάρ ἀρχιερεύς ἐκ ἄνθρωπος λαμβάνω ὑπέρ ἄνθρωπος καθίστημι ὁ πρός ὁ θεός ἵνα προσφέρω δῶρον τέ καί θυσία ὑπέρ ἁμαρτία 2μετριοπαθέω δύναμαι ὁ ἀγνοέω καί πλανάω ἐπεί καί αὐτός περίκειμαι ἀσθένεια 3καί διά αὐτός ὀφείλω καθώς περί ὁ λαός οὕτω καί περί ἑαυτοῦ προσφέρω περί ἁμαρτία 4καί οὐ ἑαυτοῦ τὶς λαμβάνω ὁ τιμή ἀλλά καλέω ὑπό ὁ θεός καθάπερ καί Ἀαρών

5οὕτω καί ὁ Χριστός οὐ ἑαυτοῦ δοξάζω γίνομαι ἀρχιερεύς ἀλλά ὁ λαλέω πρός αὐτός υἱός ἐγώ εἰμί σύ ἐγώ σήμερον γεννάω σύ 6καθώς καί ἐν ἕτερος λέγω σύ ἱερεύς εἰς ὁ αἰών κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ 7ὅς ἐν ὁ ἡμέρα ὁ σάρξ αὐτός δέησις τέ καί ἱκετηρία πρός ὁ δύναμαι σώζω αὐτός ἐκ θάνατος μετά κραυγή ἰσχυρός καί δάκρυ προσφέρω καί εἰσακούω ἀπό ὁ εὐλάβεια 8καίπερ εἰμί υἱός μανθάνω ἀπό ὅς πάσχω ὁ ὑπακοή 9καί τελειόω γίνομαι πᾶς ὁ ὑπακούω αὐτός αἴτιος σωτηρία αἰώνιος 10προσαγορεύω ὑπό ὁ θεός ἀρχιερεύς κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ

11περί ὅς πολύς ἡμᾶς ὁ λόγος καί δυσερμήνευτος λέγω ἐπεί νωθρός γίνομαι ὁ ἀκοή 12καί γάρ ὀφείλω εἰμί διδάσκαλος διά ὁ χρόνος πάλιν χρεία ἔχω ὁ διδάσκω ὑμεῖς τὶς ὁ στοιχεῖον ὁ ἀρχή ὁ λόγιον ὁ θεός καί γίνομαι χρεία ἔχω γάλα οὐ στερεός τροφή 13πᾶς γάρ ὁ μετέχω γάλα ἄπειρος λόγος δικαιοσύνη νήπιος γάρ εἰμί 14τέλειος δέ εἰμί ὁ στερεός τροφή ὁ διά ὁ ἕξις ὁ αἰσθητήριον γυμνάζω ἔχω πρός διάκρισις καλός τέ καί κακός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 4
Top of Page
Top of Page